Fukaha-i kiram ne demektir?Fukaha-i seb'a kimlerdir?

fukuha-i kiram ne demektir?Fukaha-i Kiram kimlerdir?Fukaha-i seb'a kimlerdir.

Fukaha-i kiram :Büyük fıkıh alimleridir ki,.Medne-i Münevverede yetişen Fukaha-i Seb'a (yedi büyük alim)Şunlardır:

- Sa'îd bin Müseyyib,
-Kâsım bin Muhammed bin Ebî Bekr-i Sıddîk,
- Urve bin Zübeyr, Hârice bin Zeyd,
-Ebû Seleme bin
-Abdurrahmân bin Avf,
- Ubeydullah bin Utbe
-ve Ebû Eyyûb Süleymân (r.anhüm). (Ahmed Nâim Efendi)

bildirirmisiniz?

Ashab-ı kiram arasından fıkıh alimi olanlar,üç kısım olup şöyle sıralanmaktadırlar :
a) En çok fetva verenler :Bunlar yedi kimse olup şu muhterem zatlardır: Hz. Ömer,Hz. Ali,Abdullah bin Mes'ud,Abdullah bin Ömer,Abdullah bin Abbas,Zeyd bin Sabit ve müminlerin annesi Hz. Aişe (r.a.e.) Hazretleridir.
b) Verdikleri fetvalar birinci grupdaki kadar fazla olmamakla beraber,çokca fetva vermiş olan ashabdır.Bunlar yirmi kişidir :Ebu Bekir,Osman,Ebu Musa-el Eş'ari,Muaz ibni Cebel,Sa'd ibni Ebi Vakkas,Ebu Hureyre,Enes ibni Malik,Abdullah bin Amr bin el As,Selman-i Farisi,Cabir bin Abdullah,Ebu Said el Hudri,Talha,Zübeyr ibni-l Avvam,Abdurrahman-ibni Avf,İmran bin Huseyn,Ebu Bekre,Ubade bin Samit,Muaviye,Abdullah bin Zübeyr ve müminlerin annesi Ümmü Seleme (r.a.e.) Hz.leridir.
c) Üçüncü derecede gelenler kendilerinden bir veya iki mes'ele rivayet olunmuş zatlar olup isimleri şöyledir : Ubeyyibni-Ka'b,Ebudderda,Ebu Talha ve Mikdad Radiyellahu anhüm ecmein Hz.leridirler

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..