Peygamberlerin ortak özellikleri

Ayet ve Hadislerle Peygamberlerin ortak özellikleri nelerdir?Peygamberler arasındaki ortak özellikler

Cenab-ı Hak jkendi emirlerini nehiylerini (yasaklarını )kullarına bildirmekiçin insanlığa zaman zaman peygamberler göndermiştir.Ahkamı ilahiyi insanlara tebliğ eden kimselere Peygamber denir.Cenabı hak Kuranı Kerimde Peygamberler hakkında şöyle buyurmaktadır.

1) Cuma 4 / 552 - Bu (peygamberlik) Allah’ ın lütfüdür, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.Peygamberlik Allah’ ın seçtiği kullarına birer lütfüdür.2) Sad 45 / 455 - Ey Muhammed! Kuvvetli ve basiretli kullarımız İshak ve Yakup’ u an. 46) Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlâslı kimseler kıldık. 47) Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin iyi kimselerdendir. 48) İsmail’ i, Elyasa’ yı, Zülküf’ ü de an, hepsi de iyilerdendi (masumdular).Peygamberler;

a) Kuvvetli,

b) İleri görüşlü,

c) Ahireti düşünen,

d) Seçkin ve günahsızdırlar.3) Meryem 58 / 308 - İşte bunlar Allah’ ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden, Âdem’ in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail (Yakup)’ un soyundan doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara çok merhametli olan Allah’ ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.Peygamberler;

a) Kendilerine peygamberlik nimeti verilen kimselerdir,

b) Allah’ ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar.4) Ahkaf 35 / 505 - O halde (Resulüm), peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret…Peygamberler azimli ve sabırlıdırlar.5) Al- i İmran 161 / 70 - Bir peygamber için emanete hıyanet etmek olur şey değildir...Peygamberler emanete ihanet etmezler.6) Al- i İmran 79 / 59 - Hiçbir insanın Allah’ ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verilmesinden sonra (kalkıp) insanlara Allah’ ı bırakıp da bana kul olun demesi mümkün değildir. Bilakis (şöyle demesi gerekir) okutmakta ve öğretmekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbe halis kullar olunuz.Peygamberler kendilerine değil yalnızca Allah’ a kulluğa çağırırlar.7) Mü’minun 51 / 344 - Ey peygamberler! Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın, ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim.Peygamberler;

a) Temiz ve helal olan şeylerden yerler,

b) Güzel işler yaparlar.8) Enbiya 90 / 328 - ... Bütün bu peygamberler hayırlara (ibadetlere) koşarlar, (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi, onlar bize karşı çok itaatkârdılar.Peygamberler;

a) Hayırlı işlere ve ibadetlere koşarlar,

b) Rahmet umarak ve azaptan korkarak dua ederler,

c) Allah’ a çok itaatkârdırlar.9) Mü’min 78 / 475 - Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik, onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var, hiçbir peygamber Allah’ ın izni olmaksızın her hangi bir ayeti kendiliğinden getiremez, Allah’ ın emri gelince de hak uygulanır ve o zaman batılı seçenler hüsrana uğrayacaklardır.Bazı peygamberlerin durumları bildirilmiş, bazıları da bildirilmemiştir.Allah’ ın izni olmaksızın hiçbir peygamber;

a) Herhangi bir ayeti veya

b) Bir mucizeyi kendiliğinden getiremez.10) Al- i İmran 34 / 53 - Bunlar (peygamberler) birbirlerinden gelme bir nesildir, Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.Peygamberler birbirlerinden gelme bir nesildir, içlerinde isyan eden hiçbir peygamber yoktur.11) İsra 55 / 286 - Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık, Davut’ a da Zebur’ u verdik.Peygamberlerin kimi kiminden üstün kılınmıştır.12) Bakara 213 / 32 - İnsanlar bir tek ümmet idi, sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberi gönderdi, insanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi, ancak kendilerine kitap verilenler apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü din de anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir.Peygamberler;

a) İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için gönderildi,

b) Ancak kendilerine kitap verilenler apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan (hasetten, hırstan) ötürü din de anlaşmazlığa düştüler ve karanlıkta kaldılar.13) Hadid 25 / 540 - Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle (mucizelerle) gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için fayda vardır. (Bu demirden yapılan silahlar) Allah’ ın dinine ve peygamberlerine, gaybe inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.Savaşlar Allah’ ın dinine ve peygamberlerine, gaybe inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir.14) Rad 38 / 253 - ... Allah’ ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkânı yoktur, her müddetin (mühletin yazıldığı) bir kitap vardır.15) Hac 52 / 337 - Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan onun dileğine ille de (beşeri arzular) katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini (lafız ve mana bakımından) sağlam olarak yerleştirir, Allah hakkıyla bilendir, hükmünde hikmet sahibidir.Şeytanlar;

a) Peygamberlerin isteklerine ve vahye bile etkide bulunmaya çalışırlar,

b) Fakat Allah buna fırsat vermez.16) Nahl 35 / 270 - ... Peygamberlerin vazifesi ancak açık bir tebliğdir.17) Şuara 208 – 209 / 375 - Biz hiçbir memleketi öğüt vermek üzere (gönderdiğimiz) uyarıcıları (peygamberleri) olmadan yok etmemişizdir, biz zalim değiliz.Allah peygamber göndermeden;

a) Hiçbir toplumu sorgulamaz ve helak etmez.

b) Olaylara bu mantıkla yaklaşılmalıdır.18) Araf 6 / 150 - Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz.Kıyamet gününde peygamberler de peygamberlik görevi ile ilgili olarak sorguya çekileceklerdir. Bu haber bizleri de bu konuda düşündürmelidir.19) R. Salihin C 2- S 112- No- 646 ( Buhari – Müslim ) İbni Mesud (r.a)’ dan Peygamber (sav)’ i görür gibiyim. O, Peygamberlerden birinin halini anlatıyordu, kavmi onu dövmüş kanlar içinde bırakmışlardı, O (peygamber) hem yüzündeki kanları siliyor hem de şöyle diyordu: ” Ey Allah’ ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar (gerçeği) bilmiyorlar.”H. Ş. göre peygamberler;

a) Her türlü işkence ve saldırı neticesinde yaralansalar dahi görevlerini takdire şayan bir şekilde sürdürmelerinden,

b) Kendini taşlayanların dahi hidayetleri için dua etmelerinden inananlar çok ders çıkarmalıdır.PEYGAMBERLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER VE HADİS IŞIĞINDA CEVAPLAR1) Allah’ ın seçtiği, lütfettiği, nimetlendirdiği, ihlâslı, seçkin ve iyi kimseler olmaları,

2) Allah’ ın ayetler okununca ağlayarak secdeye kapanmaları,

3) Sabırlı, azimli, davalarına ihanet etmeyen, sadık kimseler olmaları,

4) Helal ve temiz olan şeylerden yemeleri ve güzel iş yapmaları,

5) Hep hayır peşinde koşmaları,

6) Rahmet umarak huşu ile dua etmeleri ve Allah’ a çok itaatkâr olmaları,

7) Açık delillerle insanlara gelmiş olmaları,

8) Her şeyi Allah’ ın emri ile yapmaları,

9) Allah’ ın izni olmadan ne bir ayet ne de bir mucize gösterememeleri,

10) Allah’ ı bırakıp bana kul olun dememeleri,

11) Kıyamet gününde insanlar gibi peygamberler de görevleriyle ilgili sorguya çekilecek olmaları,

12) H. Ş. göre peygamberler her türlü işkence ve saldırı neticesinde yaralansalar dahi görevlerini takdire şayan bir şekilde sürdürmeleri ve kendini taşlayanların dahi hidayetleri için dua etmeleri.BİR BAŞKA YÖNÜ İLE PEYGAMBERLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ1) Peygamberlik bir meslek değil Allah’ ın bir emanetidir,

2) Hepsi de seçilmiş insanlar olup gaybe ait gerekli olan hususlar onlara bildirilir,

3) Allah’ tan aldıklarını fazlalık ve eksiklik yapmadan tebliğ ederler ve kendiliklerinden hüküm veremezler,

4) Allah’ ın izni ile mucize gösterebilirler,

5) Melekleri görür ve onlarla konuşabilirler,

6) Uyurken de uyanıkken de Allah ile iletişim halindedirler,

7) Seçkin, akıllı ve zekidirler,

8) Çok cesur olup yalnız Allah’ tan korkarlar ve Allah’ ı hiç unutmazlar,

9) Sarsılmayan azim ve iradeleri vardır,

10) Kendilerine son derece hâkimdirler, his ve nefislerine mağlup olmazlar,

11) Günahlardan korunmuşlardır,

12) Vahyin dışındaki kararları istişare ile alırlar,

13) Her insan gibi ihtiyaçlarını giderirler,

14) Beşeri münasebetleri çok ölçülüdür,

15) Kimseyi kırmaz, kusur araştırmaz,

16) Affedicilik, merhamet ve şefkat onların değişmez sıfatıdır,

17) Allah’ ın kulu olduklarını her fırsatta açıklarlar,

18) Varis bırakılan âlimlere sağlam ölçüler bırakırlar,

19) Allah bildirmedikçe gaybı bilme ve mucize gösterme imkânlarının olmadığını söylerler,

20) Vahiyle haber aldıkları ve bazı müşahedelerde bulundukları için ölümden hiç korkmazlar

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..