Kur'an-ı Kerim hakkında Ayeti kerime ve Hadisi şerifler

Kur'an-ı Kerimin fazileti hakkındaki Ayet ve Hadisi şerifler nelerdir?Ayet ve Hadislerle Kuranı Kerimin fazileti

Kur’an-ı Kerim Hakkında Ayet-i Celîleler:

(Ey Rasûlüm!) İşte (sana indirilmekte olan) o (Elif, Lâm, Mîm; senin kalbine koyacağımızı va’d ettiğimiz o ağır ve muazzam kelâm; önceki kitaplarda göndereceğimizi bildirdiğimiz, yaş ve kuru her şeyden haber veren o Kur’an), Kâmil bir Kitap’tır. Bunda aslâ şüphe yoktur. (Bu Kitap) Müttikîlere (büyük ve küçük günahlardan sakınanlara delil ve) yol göstericidir. (S. Bakara 2)

Bu (Kur’an’ın âyetleri, kalbinize) Rabb’i-nizden açılan gözlerdir. İman eden millet için hidâyet ve rahmettir. (S.Âraf 203)

Bu Kur’an boş söz değil, ancak kendinden evvel inen kitapların tasdiki, (dine âit) her şeyin açıklaması, İman eden millete yol gösterici ve rahmettir. (S. Yusuf 111)

Muhakkak o, çok şerefli bir Kur'an’dır. (S. Vâkıa 77)

Hakikat Kur'an hiç şüphesiz bir nasihattir. Dileyen Kur'an okuyarak öğüt alır. (S. Müddessir 54,55)

Muhakkak Allah’ın kitabını okumaya devam edenler. Namazı doğru kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve âşikâr infak edenler, asla son bulmayan bir kazanç beklesinler. (S. Fâtır 29)

Kur'an, dileyenin öğüt alacağı bir öğüttür. O, Allah indinde kadri yüce, temiz sahifelerdir ve takvâ sâhibi katiplerin elleriyle yazılmıştır. (S. Abese 11 – 17)

(Kâfirlerin yalanladıkları) o (kitap) şerefli bir Kur'an, Korunmuş bir levhadadır (S. Bürûc 21,22)

(O, her türlü değişmeden berîdir. 1400 küsur seneden beri bir harfi dahî değiştirilememiştir.)

* * *

Kur’an-ı Kerim’in Fazîleti Hakkında Hadis-i Şerifler:

H.Ş.: Kur'an’ı mushafsız (ezbere) okumak, bin derece, mushaftan (yüzünden) okumak, iki bin dereceden fazla (sevap)tır. (Ramuz 334/6)

H.Ş.: Kur'an-ı Kerim’i yüzünden okumak ile ezbere okumak arasındaki fark, nâfile ile farz arasındaki fark gibidir. (Ramuz 323/6)

Kur'an-ı Kerim’in her harfi için, namazda okuyana bin hasene, abdestli okuyana yüz hasene, abdestsiz okuyana on hasene verilir. (Mev’ıza-i Hasene S. 56)

Bir kimse Mushaf’a bakarak Kur'an-ı Kerim okusa, Allahü Teâlâ kâfir de olsa ana babasından azabı hafifletir. (.....................)

H.Ş.: Bir kimse her gün yüzünden ikiyüz âyet okusa, kabri etrâfından yedi kabirdekilere şefâatçi olur; müşrik bile olsalar, Allah, ana babasından azabı hafifletir. (Ramuz 438/3)

H.Ş.: Kur'an’ı hâmil olan (mânâsını anlayıp hükmüyle amel eden) kişinin duâsı makbuldür. (Râmuz 3403)

Evvel ve âhir ilmine mâlik olmak isteyen Kur'an okusun.

Kur'an’ı tecvidle okuyan kişi için şehit sevabı vardır.

Allah ve Resûlünün muhabbeti kimi sevindirirse, Kur'an okusun.

Bulunduğunuz mahalleri namaz kılarak ve Kur'an okuyarak nurlandırınız.

Kitabullah’a bakmak ibâdettir.

Ey Kur'an’ı hâmil olanlar! Kur'an’la ikram edin. Çünkü o şifâ verir.

Kur'an’ı Kerim Allahü Teâlâ’ya semâvât ve arzdan (bütün mevcûdâttan) sevimlidir. (Künüzüd-dekâik)

Kur'an’dan daha büyük şifa yoktur. (Künüzüd-dekâik)

Şifanın hayırlısı Kur'an’dır. (Künüzüd-dekâik)

Kim Kur'an’dan şifa dilemezse, Allah ona şifa vermesin. (Künüzüd-dekâik)

Allahü Teâlâ Kur'an’la amel eden kavimleri yükseltir. Ona arka çevirenleri alçaltır. (Künüzüd-dekâik)

Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyâmet günü (kendisini) okuyanlara şefâat eder. (Künüzüd-dekâik)

Kalbinde âyet bulunmayan kimse, harap hâne gibidir. (....)

H.Ş.: Allah kelâmı (Kur'an)’ın diğer kelâmlara üstünlüğü, Allahü Teâlâ’nın yarattıkları üzerine üstünlüğü gibidir. (Ramuz 516/5)

Fitneler zuhur edecek; kurtuluş Allah’ın kitabıyladır. Onda sizden öncekilerle sonrakilerin haberleri, ve aranızdaki meseleler hakkında hükümler vardır. O, hidâyetle sapıklığı ayıran hikmettir. Şakası yok; tam ciddiyettir. Azgınlığı sebebiyle onu bırakanı Allah helâk eder. Ondan gayriden hayır bekleyeni Allah saptırır. O, Allah’ın kopmayan ipi, hikmetli zikri, doğru yoludur. Ona uyan Hakk’tan ayrılmaz. Ona bâtıl karışmaz. Onun akıllara hayret veren sırlarına nihâyet yoktur. Cinler onu işitince: “Muhakkak biz hidâyet eden bir Kur'an işittik” dediler.

Kim onunla amel ederse, karşılık görür, mükâfât bulur. Kim onunla hükmederse, adâlet etmiştir. Kim ona çağırırsa doğru yola çağırmıştır. (..?..)

Kur'an kendisine şefaat etme izni verilen şefâatçidir. O doğruyu bildirir, tasdik olunmuştur. Rehber edineni Cennet’e götürür, terk edeni Cehenneme sürükler. (Kenzul- Ummal C. 2 S. 292)

Ümmetimden en çok sevdiklerim, benden sonra gelip beni görmedikleri halde Allah'’n kitabındaki hükümlerle amel edenlerdir. (......)

Kur’an hoşlanmayana güçtür. Ona uyanlara da pek kolaydır. (Ramuz 1733)

Kur’an öyle zenginlik ki, ondan sonra fakirlik ve onun ötesinde zenginlik yoktur. (Ramuz 2794)

Kur’an bir milyon yirmi bin harftir. Onu kim ecrini Allah’tan umarak okursa, her harfi karşılığında hurilerden bir zevce alır. (Ramuz 2795)

Kur'an rûhî hastalıklara, kötü îtikat ve ahlâka karşı tam şifâdır. (Râmuz 2796)

Kur'an Allahü Teâlâ’nın kelâmıdır. Kur'an’a gönül veren, Rabb’inin haram kıldığı şeylerden sakınsın ve bu hususta Allah’tan korksun. (Râmuz 1798)

Kur'an’a kendinizi iyice alıştırın. Allah’a yemin ederim ki, o, devenin yularından boşanmasından daha çabuk insanların kalbinden gider. (Râmuz 3117)

Seslerinizi Kur'an okumakla süsleyin. (Râmuz 3660)

Allahü Teâlâ gazap etmez; bir de gazap etti mi, melekler O’nun gazabından dolayı (korkarak) tesbih getirmeye başlar. Ancak yeryüzünde çocuklar Kur'an okudukları zaman gazabı durur ve rızâsı yer yüzünü doldurur. (Râmuz 1261)


Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..