Beddua eden bir kişi kafir olur mu?

Kendisinin haklı olduğunu iddia edip, sonra da iftira atanlara beddua edip ağır hakaretlerde bulunan bir kişi dinden çıkar mı? kafir olur mu?

Müslümanın diline hayırlı dualar yakışır. Müslüman asla beddua etmemeli. Lanet okumaktan kaçmalıdır.

Hele ki islam önderi ise her hali ile topluma örnek olmalıdır. Bir kişinin efendimizin yolunda olup olmadığının alametlerinden birisi de ağzından çıkan dualardır. Eğer beddua ediyorsa yanlış yoldadır..

Gerçek bir müslümana yakışan kendisine yapılan kötülüğe rağmen hayır dua edebilmekdir.

Bir kişi beddua ettiği için dinden çıkmaz, kafir olmaz. Fakat başka bir müslüman aleyhinde yaptığı bu duadan dolayı o kişi de mesul olur.

Tevbe etmesi gerekir!

* * *

Taif'te yaşananlardan sonra peygamber efendimiz onlara beddua etmek yerine, hayır dua etmiştir.

Ceb­râ­îl -aley­his­se­lâm- gelerek:

“–Yâ Ra­sû­lal­lâh! Emir bu­yur, bu kav­mi he­lâk ede­lim!” de­di­ler.

O rah­met men­baı ve mer­ha­met pey­gam­be­ri, uğ­ra­dı­ğı bu fe­cî mu­âme­le kar­şı­sın­da bi­le bed­duâ et­me­yip el­le­ri­ni der­gâh-ı ilâ­hî­ye aça­rak:

“Al­lâh’ım! Kuv­ve­ti­min za­afa uğ­ra­dı­ğı­nı, çâ­re­siz­li­ği­mi, halk na­za­rın­da hor ve ha­kîr gö­rül­me­mi Sa­na arz edi­yo­rum.

Ey mer­ha­met­li­le­rin en mer­ha­met­li­si! Eğer ba­na kar­şı ga­zap­lı de­ğil­sen, çek­ti­ğim mih­net ve be­lâ­la­ra al­dır­mam!

İlâ­hî! Sen kav­mi­me hi­dâ­yet ver; on­lar bil­mi­yor­lar.

İlâ­hî! Sen râ­zı olun­ca­ya ka­dar iş­te af­fı­nı di­li­yo­rum…” di­ye ni­yaz­da bu­lun­du. (İbn-i Hi­şâm, II, 29-30; Hey­se­mî, VI, 35; Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 7)


Müslümana beddua etmek asla yakışmaz..

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..