Adetli kimseler Mevlid Kandilinde nasıl ibadet eder?

adetli bayanlar Mevlid kandili gecesinde nasıl ibadet eder?adetli(hayız,aybaşı,regli)olan kadınlar mevlid kandilinde ne yapar?adetliler kandilde ne okur?

mevlid kandili gecesinde adetli olan hanımlar istiğfar,salevat,kelime-i tevhıd,ve teşbih duaları okuyup bol bol dua ederek bu geceyi ihya edebilirler.
Şöyleki,adet (hayız)gören hanımlar kıbleye dönerek eline bir tesbih alır.

1000-istiğfar "Esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk" okuyabilir.

1000-salevat= "Allahümme salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali seyyidina Muhammed" okuyabilir.

70 bin Kelime-i tevhıd="la ilahe İllallah Muhammedün Rasülüllah"okuyabilir.

Özellikle salat-ı Münciye,salat-ı nariye ve Salat-ı fethıyye gibi büyük salevatlar ve büyük istiğfar okuyarak bunların hatimlerini okuyabilr ve bu hatimlerden hasıl olan sevabı Peygamber efendimize ve geçmişlerine hediye ederek bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade edebilirler.

Salat-ı Münciye büyük salevatlardandır.Salevet olarak tek okunabileceği gibi 1000 defa okumak suretiyle maddi manevi sıkıntılar için hatmi yapılarakta Peygamber (s.a.v.)'e hediye edilir.
SALAT-I MÜNCİYE
„Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'ıl-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'ıs-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa ındeke a'led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa'l gaayâat. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. İnneke alâa külli şey'in kadiyr.“

Mânâsı:

„Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.

“Salat-ı Nariye'nin bir adı da Salat-ı tefriciyyedir.Salat-ı nariye de büyük salevatlardandır.Salevat maksadıyla okunabildiği gibi sıkıntılı zamanlarda da hatmi yapılabilir.
SALATI NARİYE (TEFCİRİYYE)OKUNUŞU:
"Allâahümme salli salâaten kâamileten ve sellim selâmen tâammen alâa seyyidinâa Muhammedini'l-lezii tenhallü bi-hil'ukadü ve tenfericü bihi'l-kürabü ve tükdaa bihi'l-havâaicü ve tünâalü bihi'r rağaaibü ve husnü'lhavâatimi ve husnü'l-havâatimi ve yüsteska'l ğamâamü bivechihi'l-keriim ve alâa âalihii ve sahbihii fîi külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma'lûmin lek.“

Mânâsı:

„Allâh'ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-ü hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtınca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.“

Her gün Peygamber Efendimize çokça salevât okumalıdır. Bilhassa salât-ı münciye, salât-ı nâriye ve salât-ı fethiyye'ye devam edilmelidir. Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak duâ edilirse, Cenâb-ı Hakk dilekleri kabul eder. Salât-ı Münciye'nin hatmi 1000 , salât-ı nâriye'nin hatmi ise 4444 defa okumaktır


Salat-ı Fethiye,Münciye ve Tefriciyye gibi Büyük salevatlardandır.Bu salevat-ı şerifede 1000 defa okumak suretiyle hatmi de yapılabilir.
SALAT-I FETHIYYE OKUNUŞU
„Allâahümme salli ve sellim ve bâarik alâa seyyidinâ Muhammedini'l-fâtihı limâa uğlika ve'l-hâtimi limâa sebeka nâasırı'l-hakkı bi'l-hakkı ve'lhâadii ilâa sırâatike'l müstakıym ve alâa âalihii hakka kadrihii ve mikdâarihi'lazıym.“

Mânâsı:

„Allâh'ım salât ve selâm eyle ve mübarek kıl; kilitlenmişlerin açıcısı, öncekilerin sonuncusu, Hakka hak ile yardımcı, doğru yoluna hidâyet eden Efendimiz Muhammed'e ve onun ehl-i beytine onun kadrince ve azîm mikdarınca.“

Ayrıca bu geceye mahsus olan tesbh namazını kılamayacakları için bu namazda okunan tesbih duasını bol bol okuyabilirler.
tesbih duası:
"Sübhanellahi vel-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber,Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil-azıım.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..