Hayız (Adet)li iken Nasıl ibadet edilir?

Hayız halinde hangi ibadetler yapılır?Adetliyken nasıl ibadet edili?Adetli kadın hangi duaları okuyabilir?Hayızlı kimsenin okuyacağı dualar hangileridir?

hayızlı (adetl)olmak bütün ibadetlerden tamamen uzaklaşmak değildir.Hanımların bu muayyen günlerindede yapabileceği bazı ibadet ve dualar vardır.Kadınlar hayız (adet,regli,aybaşı da denir)halinde ve lohusalık halinde :

-Küçük istiğfar(esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk )veya Büyük istiğfar(
“Allahümme entel Melikül Hayyüllezi La ilahe İlla Ente.Ente Rabbî halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente bi’rahmetike yâ erhamer’râhimîn”)'ı

-Küçük (Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed)salevat ve Salatı Münciye,Salatı Nariye,ve salatı Fethıye gibi büyük salevatları
- kelime-i tevhıd (la ilahe İllallah Muhammedün Rasülüllah) ve Elhamdülillah,
Ayrıca bu dua ve tesbihleri namaz vakitlerinde seccadesi üzerine oturarak okuyabilir ve sonunda da dua edebilir.Fatiha- (elham)suresini de dua kastıyla besmele çekmeden okuyabilir.

Kadınlar hayız (adet)halinde ve nifas (lohusa),iken 8 şey haram kılınmıştır. Namaz kılmak ve Kur'anı Kerim okumakta bu haramlardandır.Cünüplükte aynıdır.
“Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan bir şey okuyamaz."(Tirmizi, Taharet, 98; İbni Mace, Taharet, ,105; Darakutni, Sünen, 1/117)

Ayrıca Hz. Ali (ra) de şöyle demiştir:

“Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur’an okumadan bir şey alıkoymazdı.” (Ebu Davud, Taharet, 90; Neseî, Taharet, 170; İbn Mace, Taharet, 105)

Dolayısıyla bu hadisler cünüp ile hayızlı Kur’an okuyamayağı hususunda önemli bir delildir.(Aynî, el-Binaye, 1/644)

Fatiha Süresi (Elham)başında besmele çekmeden dua niyetiyle okunabilir. Ayrıca Kur’an'daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla okunabilir. Mesela; "Rabbena atina fiddünya haseneten ve filahireti haseneten ve gına azabennar." gibi.ancak haber ve hüküm bildiren ayetler dua kastıylada olsa okunamaz.

Aynı şekilde sevinçli bir haber duyan bir kimse “Elhamdülillah” diyebilir. Üzücü bir haber duyan da “İnna lillah ve inna ileyhi raciun” diyebilir. (İbrahim Halebi, Halebi, Sağir, s.37-39; İbn-i Abidin, Haşiyetu Reddi’l-Muhtar, 1/293)

İmam Malik’e göre hayızlı kadın mazeretli olduğundan ve Kur’an okumaya da muhtaç olmasından dolayı cevaz vermiştir. Ancak hayız kanı kesildikten sonra, gusl etmeden önce okuyamaz. (Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/471)

Diğer yandan zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi, dua etmesi isabetli bir davranış olur; böylelikle âdet gördüğü günlerinde bu şekilde manen beslenmiş olur.

Hayızlı ve nifaslı kadınların veya cünüplerin, Kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygambere salât ve selâm getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur. Hayız ve nifaslı hâlde olanlar, Kur'an-ı Kerîm'i okuyamamakla beraber, onu dinleyebilirler.

Kur'an kursu öğretmenliği yapan bir kadın, hayız hâlinde öğretim işini yardımcısına yaptıracaktır. Yardımcısı yoksa Hanefî ulemasından Kerhî ve Tahavî'ye göre öğretimini devam ettirecektir. Kerhî: Öğretmen hanım hayız hâlinde kelime kelime, Tahavî ise, yarımşar âyet söylemekle öğretim yapılmasında 'beis yoktur' demişlerdir.

Netice itibariyle, İslam âlimlerinin çoğunluğu Hanefî, Şafiî ve Hanbelî mezhebine göre hayızlı ve cünüp olan Kur’an âyetlerinden okuyamaz. (Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/471)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..