Kur'an-ı Kerim Meal Yarışması hazırlı İçin Örnek sorular

Kur'an meali yarışmasına hazırlanmak için yardımcı olacak örnek sorular..

Kur'an-ı kerim Meal yarışması için örnek sorular:

SORU 1- Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olan Fatiha, Allah’a övgü ve dua içermektedir. Fatiha sûresinde bu anlamda Âlemlerin Rabbi’nden talep edilmeyen şey aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sırât-ı müstakîm olan doğru yola iletilmek.
b) Sâlihlerle birlikte haşredilmek.
c) Nîmet verilenlerin yolunda olmak.
d) Gazaba uğrayanlardan olmamak.

SORU 2- Furkan sûresi 30. âyete göre, Resulullah, hesap günü kavminden/ümmetinden niçin şikâyetçi olacaktır?

a) Kur'an’ı terkedilmiş bıraktıkları için.
b) Kendisine itaat etmedikleri için.
c) Namazı kılmadıkları için.
d) Sünnetini tamamen terk ettikleri için.

SORU 3- Yûsuf sûresi 1-2. âyetlerde “Elif. Lâm. Râ. Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir. Biz onu ………… Arapça bir Kur'an olarak indirdik” buyurulmaktadır.
Âyet mealine göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Okuyup sevap almanız için.
b) Saygı duymanız için.
c) Anlamanız için.
d) Kolay ezberlemeniz için.

SORU 4- “Hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, parçalanmayın ve Allah'ın, üzerinizdeki nimetini düşünün! Sizler birbirinize düşmanlar iken ………….Hem sizler, ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da, O tuttu sizi ondan kurtardı. İşte böyle, Allah size âyetlerini açıklıyor ki, doğru yolu bulasınız!”(Âli İmran, 103) Âyet-i kerimede boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

a) O sizin kalplerinizi birleştirdi de, bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz.
b) Düşmanlarınıza karşı nasıl galip gelebilirsiniz?
c) Allah sizi dalâletten kurtardı, sizi arındırdı.
d) Düşmanlarınız kendi aralarında dostluk kurmaktadırlar.

SORU 5- İsrâ sûresinin 31. âyetine göre Allahu Teâlâ, çocuklarımızı öldürmenin haramlığını hangi gerekçeye dayandırmaktadır?

a) Ana-babanın olduğu gibi, çocukların rızkını da Allah verir.
b) Çünkü Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır.
c) Suçsuz yere bir cana kıyan, ebedî cehennemdedir.
d) Çocuklar ana-babaya emanettir, emanete ihanet etmek yaraşmaz.

SORU 6- Haşr sûresi 16. âyette Allahu Teâlâ, şeytanı (münâfıkların) durumunu açıklayıcı bir misal olarak vermiştir. Bu misale göre “şeytan insana ‘inkar et!’ der ve insan inkar edince de ona: ‘……….’ der.” Âyetin devamına göre şeytan insana ne der?

a) “Ben senden uzağım. Ben âlemlerin Rabbinden korkarım!”
b) “Az kalsın sen beni de saptıracaktın!”
c) “Ben seni aldatmasam da sen yine inkar edecektin!”
d) “Benim sana karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, sen ise bana hemen inandın!”

SORU 7- Kur'an, “güzel sözü, kökü yerde sâbit, dalları gökte, her zaman meyvesini veren güzel bir ağaca benzetir.” (İbrahim, 24–25) Peki, kötü sözü neye benzetir?(İbrahim, 26).

a) Dalları budanmış, meyve vermeyen ağaca.
b) Meyvesi şeytanların başlarına benzeyen zakkum ağacına.
c) Kökü yerde sâbit, çorak arazide yetişen ılgın ağacına.
d) Gövdesi yerden koparılmış, ayakta durması mümkün olmayan ağaca.

SORU 8- Furkan sûresi 77. âyete göre, hangi durum olmasa, Allah insana değer vermez?
a) İman.
b) Oruç.
c) Dua.
d) Namaz.

SORU 9- Mîras hukukuyla ilgili hükümler ayrıntılı olarak hangi sûrede bulunmaktadır?
a) Nisâ sûresi.
b) Talâk sûresi.
c) Tahrim sûresi.
d) Âl-i İmran sûresi.Benzeri örnek sorular 2.test:

1. I. Leş
II. Kan
III. İç yağı
IV. Allah'tan başkası adına kesilenler
V. At
VI. Domuz eti
Yukarıdakilerden hangisini Allah
Müslümanlara haram kılmıştır?

a) I, II, IV ve VI b) I, II, III, IV ve V
c) I, II, III, IV ve VI d) Hepsi


2.
I. Önceki vahiylere inanırlar.
II. Kur'an'a inanırlar.
III. Allah'ın verdiğinden harcarlar.
IV. Namazlarını kılarlar.
V. Ahirete inanmazlar.
Yukarıdakilerden hangileri müminlerin özelliklerindendir?

a) II, III ve V b) I, II, III ve IV
c) II, III, IV ve V d) Hepsi


3. Allah'tan yardım isterken başvurulması emredilen
iki ibadet aşağıdakilerden hangileridir?

a) Namaz ve sabır
b) Oruç ve dua
c) Zekât ve sadaka
d) Hac ve umre


4. İnanmadıkları hâlde Allah'a ve ahiret gününe
inandıklarını söyleyenler kimlerdir?

a) Müşrikler b) Hristiyanlar
c) Yahudiler d) Münafıklar


5. Allah, dünyada açlık ve korkunun yanı sıra birtakım
şeyleri az vererek veya onları eksilterek insanı
sınayacağını bildirir.
Bunlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada
verilmiştir?

a) Mal-can-ürün
b) Evlat-can-mal
c) Para-can-ilim
d) Ömür-can-mal


6. Dünya hayatına tutkuyla bağlanan ve
Kur'an'da bu konuda "insanların en hırslısı"
olarak nitelenenler kimlerdir?

a) Müşrikler b) Münafıklar
c) Hristiyanlar d) Yahudiler


7. Melekler, insanın yaratılışına onun hangi
özelliği dolayısıyla karşı çıkmışlardır?

a) Beceriksiz ve zayıf oluşu
b) Kendilerinden daha üstün bir konuma gelebileceği
c) Bozgunculuk yapacak ve kan dökecek olması
d) Yeme ve içme ihtiyaçlarının olması


8. Allah, meleklere "Haydi, Âdem'in önünde
secdeye kapanın." dediğinde İblîs dışında
hepsi secdeye kapandı. İblîs, secdeye kapanmaktan
geri durarak ve böbürlenerek
hangi gruba dahil oldu?

a) Fâsıklar / Yoldan çıkmışlar
b) Münafıklar / İki yüzlüler
c) Müşrikler / Allah'a ortak koşanlar
d) Kâfirler / İnkârcılar


9. İsrâiloğulları'nın cehennemle ilgili düşünceleri
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak ifade edilmiştir?

a) Cehennem tamamen semboliktir, gerçekliği
yoktur.
b) Allah, kendi yarattığı kullarını yakmaz.
c) Ateş bize sayılı birkaç günden fazla asla dokunmayacaktır.
d) Allah'ın seçkin kulları olan bizleri cehennem
ateşi asla yakmayacaktır.


10. Rabbi tarafından birtakım emirlerle sınanan,
hepsini yerine getirdiği için de Allah'ın
"Ben seni insanlara önder yapacağım." dediği
peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz. Nûh b) Hz. İbrâhim
c) Hz. Mûsâ d) Hz. Îsâ


11. Kâbe'nin temellerini yükseltenler ve "Ey
Rabbimiz, bizden kabul buyur! Şüphesiz
sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin."
diyenler kimlerdir?

a) Cürhümîler
b) Kureyşliler
c) Hz. Mûsâ ve Hz. Hârûn
d) Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil

12. Yahudiler, haftanın hangi günü için konulan
sınırları ihlâl etmelerinden dolayı aşağılık
maymunlar olma cezasına çarptırılmışlardır?

a) Cuma b) Çarşamba
c) Pazar d) Cumartesi


13. Hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği
mahşer gününde, fayda sağlamayacağı
âyette bildirilen şey aşağıdakilerden
hangisidir?

a) İhlas / içtenlik b) İbadet / kulluk
c) Şefaat / aracılık d) İman / inancı


14. "Yahudi olun." diyen Yahudilere ve "Hristiyan
olun ki doğru yolu bulasınız." diyen
Hrıstiyanlara yönelik olarak “O, hakka
yönelen ve Allah’a ortak koşmayan biriydi.”
denilerek onun milletine uyulması
emredilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz. İbrâhim b) Hz. Muhammed
c) Hz. Mûsâ d) Hz. Îsâ


15. "Onlar ki söz verip bağlandıktan sonra Allah'a
verdikleri sözü bozarlar, Allah'ın birleştirilmesini
emrettiği şeyleri koparırlar ve
yeryüzünde bozgunculuk yaparlar; işte ziyana
uğrayanlar onlardır." âyet meâlinde
sıralanan özellikler aşağıdaki hangi grubu
anlatmaktadır?

a) Münafıklar / İki yüzlüler
b) Kâfirler / İnkârcılar
c) Fâsıklar / Yoldan çıkmışlar
d) Müşrikler / Allah'a ortak koşanlar


16.
I. İnsanlara üstün kılınmışlardı.
II. Firavun'un zulmünden kurtarıldılar.
III. Cumartesi yasağını çiğnediler.
IV. Buzağıyı tanrı edindiler.
V. Ruhbanlığı icat ettiler.
Yukarıdakilerden hangileri İsrâiloğulları’yla
ilgili hususlardır?

a) I, II ve V b) I, II, III ve IV
c) II, III ve V d) Hepsi


17. "O hâlde yakıtı ............... olan, inkârcılar için
hazırlanmış ateşten sakının." âyet meâlinde
boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden
hangisi getirilmelidir?

a) Denizler ve ormanlar
b) İnsanlar ve taşlar
c) Putlar ve tâğutlar
d) Hayvanlar ve bitkiler


18. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını
yasaklayanlar ve mescitlerin yıkılması
için çalışanlar nasıl nitelendirilmektedir?

a) İnsanların en zalimi
b) Nankörlük yapan kâfirler
c) Akıl erdiremeyen zavallı cahiller
d) İnsanlar arasında fitneye sebep olan münafıklar


19. "Ey Mûsâ! Biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe
sana asla inanmayız." demeleri üzerine
İsrâiloğulları'nın çarptırıldıkları ceza aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Aşağılık maymunlar hâline getirilmeleri
b) Zillet ve meskenete duçar kılınmaları
c) Bakıp dururken kendilerini yıldırım çarpması
d) Firavun'un zulüm ve baskısının şiddetlenmesi


20. İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sâbiîlerden
olup da Allah katında ecirleri bulunan,
korku ve üzüntü çekmeyecek olanlar
kimlerdir?

a) İçki ve kumardan sakınanlar
b) Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler
c) Boş ve yararsız işlerden yüz çevirenler
d) İncil'e ve Tevrat'a inananlar

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..