Beşikte konuşan çocuklar.

Beşikte konuştuğu ifade edilen çocuklar kaç kişidir,isimleri ve ne gibi bir hadise karşısında konuşmuş ve ne söylemişlerdir?

Bunlar 14 çocuktur.Hz.Muhammed (s.av.)Yahya aleyhisselam,İsa aleyhisselam,İbrahim Aleyhisselam,Nuh Aleyhisselam,Yusuf aeleyhisselam,Musa Aleyhisselam olmak üzere,yedi tanesi peygamberdir.Peygamberlerin hayatında bu gibi hadise ve harikalar,onların ilerideki kemalatının ilk müjdeleri olmaktadır.
Geri kalan yedi çocuğa gelince:Hz.İsanın Annesi hz. Meryem,Cüreyc ismindeki şahsın suçsuzluğunu ifade eden çocuk,Yusuf aleyhisselamın şahidliğini yapan Çocuk,Müslimin rivayet ettiği hadisden anlaşılan ve içi ateş dolu hendeğe mazlum insanların atıldığı sırada konuşan çocuk,Buharinin rivayet ettiği bir hadisten anlaşılan bir cariyenin kucağındaki çocuk,Firavnin kızının saçını taramkla görevli kadının çocuğu ve Peygamber Efendimizin zamanında "Mubarek" diye anılan çocuk.
1-Peygamberimiz hz. Muhammd'in konuştuğu sözler:Efendimiz annesindendünyaya geldiğ zaman başını kaldırmış ve"Allahü Ekberu kebiren vahıden velhamdü lillahi kesiran"demirştir.
2-Yahya aleyisselam,çocukken İsa aleyhisselamı görmüş ve "Eşhedü enneke abdullahi ve resülühü"demiştir.
3-İsa aleyhisselamın konuştuğu sözler Kuranı kerimin içinde şöyle açıklanmaktadır:" Hakıkat ben Allahın kuluyum.O, bana kitab verdi ve beni peygambr kıldı.Beni her nerede bulunursam mubarek kıldı.Bana ,ben hayatta oldukça namazı ve zekatı emretti.Beni anneme hürmetkar kıldı.Beni bir zorba bir bedbaht olarak yaratmadı.Dünyaya getirildiğim günde,öleceğim günde,bir diri olarak (kabrimden)kaldırılacağım gün de selam (ve selamet) benim üzerimdedir.
4-İbrahim aleyhisselam,anneden dünyaya geldiğindedoğrulmuş ve" Lailhe illallahü vahdehu la şerike leh,lehül-mülkü velehü-hamd.Elhamdü lilahillezi hedana li haza." demiştir.
5- NUh aleyhisselamın konuşması:Annesi korkusundan dolayı,onu mağarada dümyaya getirmişti.Onun erkek olduğunu anlayınca "Vah başıma gelenlere"demişti.Bunun üzerine O,"Anneciğim hiç kimseden korkma.Zira beni yaratan,korur beni" demişti.
6-Musa aleyhisselamın konuşması:Annesi onu dünyaya getirdiğinde,Firavnın casusları eve baskın yapmışlardı.Anneside korkusundan onu fırına sakladı.Hz. MUsanın kız kardeşinin bu durumdan haberi yoktu.Ekmek pişirmek için fırını ateşledi.Casuslar evi basmışlar ve arayıp bir şey bulamamışlardı.onlar gittikten sonra annesi fırının yanına geldiğinde onu kızmış alaev alev yanar görünce,"Tedbir bana fyda vermedi,çocuğumu diri diri yaktınız."dedi.Bunun üzerine hz.Musa fırının içinden seslendi:"Anne korma,üzülme.Çünkü Allah beni korudu"dedi.Annesi elini sokup onu fırından dışarı çıkardı.
7-Hz.Yusufun konuştuğu rivayeti varsadane konuştuğuna dair bir tesbit olmamıştır.
8-Hz. Meryem'in konuşması:Zekeriya aleyhisselam onun yetişmesiyle ilgilenmekte ve büyütmekte idi."Mihrab" adı verilen yerde muhafaz edliyordu.Onun yanına geldiğizaman,yaz mevsiminde kış meyvesi;kış mevsiminde de yaz meyvesi görüyordu.Bunun üzerine "Meryem bu sana nereden (geliyor)?"dedi.O da "Bu Allah tarafından!Şüphe yoktur ki, Allah kimi dilerse ona sayısız rızık verir." cevabını vemiştir.
9-Cüreycisimli şahsıibra eden (temize çıkaran)çocuk: Bunun vak'ası da şöyle olmuaş tur.:İsrail oğullarından Cüreyc adındaki şahsın birgün annesionun yanına gelmiş veseslenmişti.O ise namaz kılmaktaydı.Anneme cevapmı vereyim yoksa namazamı devam edeyim?demiş ve annesine cevap vermemişti.Anneside ona "Ya rabbi,o fahişelerin yüzünü görmeden onun canını alma" diye beddua etmişti.Yaydan çıkan ok hedefini bulmuş ve cureycin başına şöyle bir hadise gelmişti:
Fahişe bir kadın ona musallat oldu ve zina teklif etti.Cüreyc ise reddetti.Bu bedbaht kadın bir çobanla zina etti.Ve bu çirkin hareketinden bir veled-i zina dünyaya geldi.kavmi bu çoçuğun kimden olduğunu sorunca "Cüreyc"den diye haber verdi.Halk toplandı ve onun ibadet ettiği "Savmaa"yı yktılar.Onu aşağı indirip sövüp saydılar.Bunun üzerine Cüreyc abdest alıp çocuğun yanına geldi ve "Senin baban kimdir" diye sordu.Çocuk "Falan çonındır"diye konuştu .Bunu gören halk kendisinden özür dilediler ve "dediler. "dilersen senin için altından bir mabed yaptıralım"dediler.O,"eskiden olduğu gibi çamurdan yapın"dedi.O çocuk böylece günahsız bir abidi temize çıkarmış ve iftiranın acı sonucundan kurtarmıştı.
10-Züleyha ,Yusuf aleyhisselam danmurad almak istemiş,onun olduğu dirsnin kapılarını sımsıkı kapatmış ve"sana söylüyorum,beri gel "demişti.Hz.Yusuf'da "senden Allaha sığınırım" deyip kaçmaya başlamıştı.Zeliha arkasından koşuyor,oda durmadan kaçıyordu.Kilitli kapılar Hz. Yusuf yaklaşırken ilahi bir siyanet eseri olarak açılıyor ve dışarı kayordu.En son kapıdan dışarı fırlayınca Zelihanın Kocası "Kıtfır"ile karşı karşıya geldiler.Hz. Yusufun üstü başı yırtılmış perişan bir hali vardı.Kadın kocasını görünce,öfke ve şaşkınlığının intikamını almak için "Zevcene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmaktan,yahut acıklı bir azaptan başka ne olabilir"diye bağırmıştır.İşte o sırada kundaktaki bir çocuk şöyle şahidlik etti:"Eğer gömleği önden yırtıldı ise,(kadın) doğru söylemiştir.(yok)eğer gömleği arkadan yırtıldı ise ( Kadın) yalan söylemiştir.Bu (yusuf)ise doğru söyleyicilerdendir"demişti. Baktılarki Hz. Yusufun önden değil arkadan parçalanıştı.Kocası,"Sizin fendiniz büyüktür "diyerek karısını azarlamıştı.Hz. Yusuf bu küçük şahidin konuşması ile zor durumdan kurtulmuştu.
11- Tafsilatı Müslim ve Tirmizi degeçmekte bulunan ve sure-i Büruc'un tefsiri senedindeki açıklamadan anlaşılacağı üzere,iman eden halkı dininden döndürmek için hendek kazdırmışlar içinde ateş yaktırmışlar.İMan edenleri bu ateş çukurunun başına getirip imanından dönmekle ateşe atılmak arasında tercihe zorluyorlardı.Bir kadın getrildi.Kadın,gerek ateşin yakıcı tesiriyle karşılaşmanın,gerekse yavrusuna olan analık şefkatinin icabı olarak ateşin karşısında irkilmişti.Kucağındaki çocuk "Anne,sabret.Zira sen hak (bir yol)üzerindesin."dedi.Kadın kucağındaki çocukla birlikte ateşe atıldı.Ve Cenab-u Hak onalara ateşin acısını hissettirmeden ruhlarını kabzetti.
12-Firavnin kızının saç taryıcısı olan kadının vak'asına gelince:
Bu kadın iman sahibi idi.Bir gün Firavn'in kızının başını tararken elinden tarak düşmütü.Kadın tarağı alırken "Allahın adıyla firavnin ayağı kaysın"dedi.Bu sözü kız işitmiş ve "senin babamdan başka rabbin mi var?" demişti.Kadın "Benim rabbimde sizin Rabbinizde Allah Tealadır." dedi.Kız bunu babama haber vereyim mi?"dedi.O da"evet haber ver"dedi.Firavn bunu duyunca kadını imandan dönmesini istedi.O bu teklifi reddetti.Firavn'in bakırdan mamul sığır şeklinde bir işkence dolabı vardı.Onun kızdırılmasın ve kadının içine atılmasın emretti.Bu sırada kadın irkilir gibi olmuştu.Kucağında bulunan küçük çocuğu"Anneciğim,bırak kendini,geri çekilme!Zira sen hak bir din üzerindesin" dedi.
13-Kendisine zina iftirası atılıp da ses çıkarmayan kadının durumuna gelince,bu bir cariye(köle) idi.Halk ona bu çirkin iftirada bulunur idi.Bu zavallı kadın kendileriyle başa çıkamayacağı zalim bir topluluk karşısında susmaktaydı.Bir başka kadın yolda giderken atın üzerinde bir delikanlı görmüş ve "Ya Rab benim oğlumuda böyle yiğit kıl"demişti.Kucağında emmekte olan çocuk emmeyi bıraktı ve o şahsa baktı da"Ya Rabbi,beni onun gibi kılma" dedi. ve dönüp emmeye başladı.Daha sonra kendisine iftira edilen cariye ile karşılatı.Halk zina edyorsun hırsızlık yapıyorsun diye onu dövüyorlardı.Kadın "Yarab benim oğlumu böyle yapma"demişti.Emmekte bulunan çocuk,annesinin göğsünü bırakıp"Ya Allah beni onun gibi yap" dedi.Annesi ne için böyle söylüyorsun dediğinde,çocuk"O süvari zalimlerden bir kimsedir.Bu kadın ise,halkınzina ve hırsızlık iftiasında bulunduğu ve fakat bunlardan hiç birini yapmayan zavallı dır."cevabını vermiş idi.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..