Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları

Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları

Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlardan bazıları ve bunların fert ve toplum arasındaki zararları:
-Yalan söylmek
-Gıybet etmek
-İftira atmakHırsızlık yapmak
-Kıskançlık
-Alay etmek
-Kibir (Büyüklenmek)
-Kötü zanda bulunmak
-Başkalarının özel hayatını araştırmak
-Anne Baba ve büyüklere karşı saygısızlık


Ayrıca dinimizin kesinlikle yasakladığı şeyler:

-İçki içmek
-Uyuşturucu almak (vücudu kendinden geçiren her madde buna dahildir.
-Kumar oynamak

AÇIKLAMALARI:

1.1 Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
Dinimiz kişiye ve topluma zararlı olan tutum ve davranışlara elbette izin vermez. Allah insanları yalandan kaçınmaya ve doğru olmaya çağırır. Nitekim Kuran'da şöyle buyrulmaktadır: ''... Yalan sözden kaçının!'' ''...Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!'' 2 Yüce Allah doğruluğu adaletle hükmetmeyi yalan ve hileden uzak durmayı herkesten istemektedir.
Peygamberimiz de doğruluğa sarılmayı emretmektedir .0 doğruluğun iyiliğe iyiliğin de cennete; yalanın kötülüğe kötülüğün ise cennetten mahrum edeceğini bildirmiştir.3 Bu demektir ki insan yalan söylemeyi alışkanlık haline getirirse kötülüklere yakın olur. Bunun sonunda da cezalandırılır. Aklını kullanan herkes yalan ve hilenin ne kadar kötü olduğunu bilir. Ancak aklını iyi kullanamayanlar yalan ve hile ile elde ettikleri geçici yararları kar zannederler halbuki onlar zarar etmişlerdir.


1.2 Gıybet ve İftira
Gıybet bir kimsenin yüzüne karşı söylendiğinde üzüleceği eksiklerini ve hatalarını arkasından konuşmaktır. Dinimizde başkalarının gıybetini yapmak kusurunu aramak yasaklanmıştır. Bu konuda Yüce Allah Kuran'da şöyle buyurmaktadır:
...Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin...''1 iftira ise kelime anlamıyla bir kimseyi yapmadığı bir kötülükle suçlamak demek
tir. iftira etmek ahlaksızlıktır. 0 ne insanlığa ne de Müslümanlığa sığar. iftira edenler zulme yol açar kötülüğe alet olurlar. iftira etmek aynı zamanda kul hakkı almaktır Kul hakkı alanlar başkalarının "ahını alırlar. Onlar da mutlaka karşılığını görürler.


1.3 Hırsızlık
Hırsızlık sözlükte "kendine ait olmayan bir şeyi çalıp kendine mal etme işi" di ye tanımlanmaktadır. İslamiyet her ne şekilde olursa olsun bir kimsenin başkasına ait mala el uzatmasını yasaklamıştır. Bu bakımdan hırsızlık çalıp-çarpma gasp haksız kazanç rüşvet hileli kazanç eksik tartı ve ölçü hepsi haramdır. Başkalarının kapılarını dinlemek evlerinin içini gözetlemek de göz ve kulak hırsızlığıdır. Öğrencilerin kopya çekmesi de haksız kazançtır bir başka çeşit hırsızlıktır. Kopya şahsiyeti zedeler kişinin kendine güvenini yitirmesine yol açar.

1.4. Kıskançlık
Kıskançlık yani haset bir arkadaşımızın veya başkalarının başarılarını çekememektir. Onların yaptıkları başardıkları işler karşısında eziklik duymaktır. Başkalarının üstünlüklerini çekememek kötü bir huydur ruhsal bozukluktur. çoğu kıskanç kişiler bazen çılgınca işler de yapabilirler. Kıskançlık onları saldırgan yapar. Yahut kıskandığı kişiye akıl almaz zararlar vermesine yol açar. Ama sonunda yine de kıskanç olan kişinin kendisi zarar görür. Kuran’ı kerim kıskançlığı reddederken aç gözlülükten korunmuş kimselerin gerçek mutluluğa ulaşacaklarını bildirir. 2
Başkalarını kıskanmamalı onlara imrenmeliyiz. imrenmek onların iyi hallerine özenmek demektir. imrenilecek insanları da takdir etmek gerekir. Ahlak açısından buna "gıpta etmek" denir. Peygamberimiz de bunu teşvik etmiştir. insan gıpta ederek yükselebilir.

1.5. Alay Etmek
İstihza yani alay etmek bir insanı hor görmedir yahut bir insanla söz yazı veya hareketle eğlenme onu aşağılama demektir .Alay etmek İslam hoş görmediği davranışlardandır. Alay etmek de ruhsal bir rahatsızlıktır. Yalancılık gibi kıskançlık gibi alay etmek de insanı içten içe çökertir. Alay ettiği kişilerin düşmanlığını çeker. Herkes ondan uzak durmak ister. insan kendini büyük görmezse alay etme alış kanlığından kurtulabilir. Bunun gibi insan kişiliğine saygı duyarsa yine bu hastalık tan kurtulabilir .

1.6. Büyüklenmek (Kibir)
Kibir kelime olarak büyüklük büyük olma kibirlenme büyüklük taslama ve kendini başkalarından üstün tutma gibi anlamlara gelir. Kibir İslam'da kötü huyların başında gelir. Tehlikeli bir davranış olan kibir insanlar arasında kin doğurur. Toplum sal uyuşma ve kaynaşmayı baltalar dostların gönüllerine nefret sokar. Zira kibirli in san kendisi için sevip istediğini öteki Müslümanlar için istemez. Kibirde benlik iddi ası bulunduğundan böyle birisi alçak gönüllü olamaz. Bundan dolayı kibiri ve kibirli insanı hiçbir din hoş görmez. Büyüklenen böbürlenen kişi hem çevresinde hem de
toplumda sevilmez. Çünkü böyle bir kişi herkese tepeden bakar. Kendi dışındaki in sanları hakir görür. Hep kırıcı ve yıkıcı bir tavır içinde olur.
insanlar arasında büyüklenen böbürlenen kişileri Yüce Allah şu şekilde uyar maktadır. "...Yeryüzünde böbürlenerek yürüme..." 1 Yine Kuran'da Allah "...0 (Allah) büyüklük taslayanları asla sevmez." 2 buyurarak kibirlileri sevmediğini belirtmektedir .

1.7. Kötü Zanda Bulunmak
insanlar kusursuz değildir. Bazen en yakın dostumuz bile bize karşı kırıcı ve incitici davranışlarda bulunabilir. Ancak bu gibi olayları büyütüp o dostumuz hakkın da kötü zanda bulunmamız dostluk bağlarını koparabilir. Bu doğru bir davranış değildir. Yüce Allah değil kötü zan hatta zandan bile kaçınmak gerektiğini Kuranıkerim’de şöyle belirtmiştir; "Ey iman edenler! Zandan çokça kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin." 3 Burada kaçınmamız istenen zan kötü zandır. Ancak iyi zanda bulunmak gerekir. Aksi halde Allah'ın sevmediği davranışı yapmış oluruz.
Gerçek mümin kendisine karşı yapılan her kırıcı ve incitici davranışlara karşı kötü zanda bulunmamalıdır. Mümin dostlarını hemen terk etmemelidir. Çünkü dost kazanmak zor; ama kaybetmek kolaydır.

1.8. Başkalarının Özel Hayatını Araştırmak
İslam Özel hayatın gizliliğine saygı duyar. Onun açığa vurulmasına karşı çıkar. Özel hayatın gizliliğinin korunmasından yanadır. Nitekim Kuran’da Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada kimse bulamadınızsa size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size "Geri dönün!" denilirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir." 4


1.9. Anne Baba ve Büyüklere Saygısızlık
Dinimiz Allah'a kulluktan sonra en önemli görevin ana ve babaya iyi davranmak olduğunu bildirir. Bu hususta Kuranıkerim’de şöyle buyrulmaktadır: "...Onlara "öf" bile deme..." 5 Bundan dolayı onlara iyi davranmalı istedikleri her şeyi yapmalıyız. Onların gönüllerini kırmamalı onları hoşnut etmek için özen göstermeliyiz. Ellerini öpüp hayır dualarını almalıyız. Bu bize büyük bir manevi destek verir.
Annemiz babamız öğretmenlerimiz gibi büyüklerimiz bizim hayata daha iyi ha zırlanmamız için bize yol gösterirler örnek olurlar. Bize iyi dürüst olmayı öğretirler. Kötülere ve kötülüklere karşı bizi hep uyarırlar. Bütün bunlardan dolayı onlara saygı duyarız.

2. DİNİMİZİN SAKINMAMIZI İSTEDİĞİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

2.1. Alkollü İçki İçmek
Alkolün bedende yaptığı yol açtığı çok çeşitli hastalıklardan başka ruhsal bir takım zararları da vardır. Onun ruhi zararları daha çok zihin dikkat bilinç ve irade üzerinde görülür. Ayrıca ümitsizlik ve karamsarlık doğurur. Trafik kazaları cinayetler aile kavgaları ve hukuka aykırı her çeşit eylemde alkolün etkisi görülür. Ayrıca ruh ve akıl hastalıklarında da alkolün etkisi unutulmamalıdır.
Bireysel ve toplumsal zararlara yol açan alkollü içkiyi dinimiz de açık hükümlerle yasaklamıştır. Kuran’da içkinin yasaklanması aşama aşama gerçekleşmiştir. En sonunda Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey inananlar! içki kumar putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi olan pisliklerdir. Bunlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz." 1 İslam içkiyi yasaklamakla akla önem vermiştir. Çünkü alkol aklı baştan alır. Aklın kontrolünü kaybetmesine yol açar .

2.2. Uyuşturucu Kullanmak
Uyuşturucu alışkanlığı bir hastalıktır. Bu kötü alışkanlık ve hastalığın nedenleri de çeşitlidir. Bunlar arasında insanın zaafları sorumluluktan kaçışı eğitimsizlik sayılabilir. Ayrıca insanların birbirini olumsuz yönde etkilemeleri ve kötü çevre şartları Lükse ve gösterişe dayalı yapay hayatın verdiği tatminsizlik manevi boşluk ide al yoksunluğu fakirlik ve yalnızlığın verdiği çaresizlik gibi hususlar da bu hastalığın nedenleri arasında gösterilebilir .
İslam aynen içkiyi yasakladığı gibi uyuşturucu madde kullanımını da kesin bir ifadeyle yasaklamıştır. Zira Kuran’da geçen içki yasağı sarhoşluk veren insanın akli ve ruhi dengesini bozan bütün katı ve SIVI maddeleri kapsar .Nitekim beden ve ruh sağlığını bozduğu sarhoşluk ve uyuşukluk verdiği için uyuşturucular da dinimizce yasaklanmıştır.

2.3. Kumar Oynamak
Dinimizin bizden sakınmamızı uzak durmamızı istediği alışkanlıklardan birisi de kumardır. Nitekim alkollü içki konusunda metnini verdiğimiz ayette Yüce Allah kumarın ve falcılığın da yasak olduğunu belirtmiştir.
İslam kumarın herhangi bir şeklini belirtmemiştir. Bunu yaparken onun anlamını ve doğuracağı sonuçları göz önüne alarak yasaklamıştır. Şekli ve metodu ne olursa olsun kumar haramdır.

3. KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR NASIL BAŞLIYOR?
Bugün yapılan pek çok araştırmada kötü alışkanlıkların nedenleri üzerine önemli bulgular elde edilmektedir. Buna göre merak en başta gelen nedenlerdendir. Sonra kötü alışkanlık edinmiş kişilerle kurulan arkadaşlıklar gelmektedir. Bunlardan başka can sıkıntısı stres ailedeki huzursuzluklar gibi gerekçeler bu kötü alışkanlıklara sürüklemektedir.

4. KÖTÜ ALIŞKANLIK VE DAVRANIŞLARDAN NASIL KORUNALIM?
Önce kötülüğün zarar verdiğinin bilincine ermeliyiz. Bu bilinç ile bunlara başlama ve alışma nedenlerinden uzak durmalıyız. Bunun için merak ile de olsa dinimizce yasaklanan davranışları yapmamız gerekir. Olabildiğince bu alışkanlık ve davranışlardan uzak duran kişilerle arkadaşlık kurmalıyız. Ayrıca bunların yapıldığı kötülüklerin yeşerdiği ortamlardan uzak durmalıyız. Özellikle hem kendimizin hem de dost ve yakınlarımızın böyle ortamlara girip çıkmalarının önüne geçmeliyiz

5. KÖTÜ DAVRANIŞLAR KARŞISINDA DUYARSIZ KALMAYALIM
Her insan içinde yaşadığı toplumun üyesidir. Her birey üyesi olduğu toplumun yerleşik düzenine uymalıdır. Unutmamalıyız ki toplum dışındaki insan tek başına ne yaşayabilir ne de medeniyet kurabilir. Bundan dolayı ailenin okulun çarşının ve çevremizdeki her şeyin dirliğine düzenine sahip çıkmalıyız onları korumalıyız. Onları bozanlardan olmamalıyız. Hatta bu da yetmez; medeni cesaret sahibi olmalıyız. Kötü davranışların sahiplerini uyarmalıyız. Peygamberimiz de kötü davranış karşısında bir Müslüman’ın nasıl davranacağını şöyle dile getirmektedir: ''içinizden her kim çirkin bir davranış veya hoş olmayan bir şey gördüğünde onu eliyle değiştir sin. Bunu eliyle değiştirmeye gücü yoksa diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa gönlünde o şeye veya harekete buğzetsin (tepkisini canlı tutsun)...'' Böylece peygamberimiz kötü davranışlar karşısında suskun kalmamamız gerektiğini açıkça belirtmektedir. Bu tutum ayrıca sorumlu bir vatandaş davranışıdır.

6. BAŞKALARINA ZARAR VERMEK KUL HAKKI YEMEKTİR
Biz kendimize nasıl zarar verilmesini istemiyorsak başkalarına da zarar vermemeliyiz. İslam dini insan haklarına saygılı olunmasını emreder. Bunu yaparken haksızlık yapmayı da yasaklamıştır. Kul hakkı kavramı ile ifade edilen başkalarının hak ve hukukuna saygı Kuranın ve hadislerin üzerinde durduğu hususlardandır.
Birinin işini engellemek aleyhinde konuşmak; malını çalmak kul hakkı tanımamaktır. Bunun gibi güçlünün zayıfı ezmesi ve başkasına iftira atması da böyledir. Bunların yanında gözün gördüğü ve canın çektiği bir yiyecekten göreni faydalandır Mamak da kul hakkına saygısızlıktır.
Bunlardan başka devletin malını çalmak veya yemek milyonlarca vatandaşın hakkını yemektir. Aldığı ücretin maaşın karşılığı kadar çalışmamak da kul hakkı yemektir .Haksız kazanç sağlamak topluma ait şeylerden çalmak insanlara zarar vermektir yani kul hakkı yemektir

Yorumlar (8)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

 • melek  - Cvp: Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları
  GÜZELL :)
 • zeynep  - Cvp: Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları
  alhha kimseyi kotu yola gondermesin
 • ALİ  - Cvp: Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları
  Ödevime çok yardımcı oldu
 • hadise  - Cvp: Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları
  iyi
 • Muhammed  - Cvp: Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları
  Allah Razı Olsun Teşekkür Ederim
 • messi  - Cvp: Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları
  aaferin size hiç begenmedim :).
 • muti  - Cvp: Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları
  teşekür ederim allh razı olsun
 • melisa  - Cvp: Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları
  çok güzel olmuşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..