Arafat Vakfe Duası Türkçe

Arafatta vakfe yaparken okunacak dua.Türkçe vakfe duası.vakfe yaparken hangi dua okunur?Vakfede nasıl dua edilir?

Ey Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Yüce Allahım!
Ey göklerin yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi
olan Ulu Allahım!
Ey bizleri evine davet edip, bahtiyar misafirleri arasınakabul buyuran Yüce Rabbimiz!

Ey bu mübarek ayda, günahların en çok affedildiği bu mübarek Arefe gününde; duaların geri çevrilmediği bu
mübarek Arafat meydanında bizlere vakfeyi lütfeden
Yüce Mevla’mız,Sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz,

Yâ İlâhe’l Âlemin!Âlemlere rahmet, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla bütün insanlığa önder ve rehber kıldığın, başımızın tacı,gönlümüzün siracı, Fahr-i Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa başta olmak üzere bütün Peygambera-ı İzama ba-husus Adem,İbrahim ve İsmail’e sayısız salatü selam ediyoruz,

Ya Rabbe’l-Âlemin,
Sen bizleri var ettin, varlığından haberdar ettin,aşkını
ve sevgini gönlümüze nakşettin ve bu mukaddes yerde
huzuruna kabul ettin! Sana sonsuz şükürler olsun
Allah’ım!

Bizler büyük bir aşk, heyecan ve vecd ile hac
görevimizi yaparak Senin rızana nail olmaya,
ihramımızı kefen bilerek, dünyanın dört bir yanından gelen Müslüman kardeşlerimizle birlikte kulluğumuzu
sana arz etmeye ve mahşeriburada tecrübe etmeye
geldik!
Sayısız günahlarımıza rağmen, sonsuz affına sığınarak
ve “Bana dua edin, duanıza icabet edeyim” emrine
uyarak, yanık gönüllerimiz, yaşlı gözlerimiz, mahcup
yüzlerimizle Arafat’ta boynumuzu büktük, ellerimizi
Sana açtık,
Şimdi hep birlikte söylediğimiz;"Lebbeyk Allahümme lebbeyk La şerike leke Lebbeyk“
Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın
yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve
hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur”
Nidalarıyla sana yalvarıyoruz, hâlimizi arz ediyoruz.
Yüce dergâhına iltica ediyor, Senden af ve mağfiret
diliyoruz:Dua ve niyazlarımızı kabul eyle! Sa’yimizi
meşkur eyle! Vakfemizi mübarek eyle! Günahlarımızı affeyle!

Bu mübarek yerde sana açılan ellerimizi, aşkınla yanan
gönüllerimizi boş çevirme! Bizi Sana, Senin kulluğuna,
sevgine, cennetine lâyık eyle. Bizleri affolunanlar
zümresine ilhak eyle yâ Rabbi!

Yâ İlahi! Atamız Âdem (a.s.)’in tövbesini kabul ettiğin,
Peygamberimiz Efendimize Veda Haccında binlerce
Mümine “Veda Hutbesi”ni irad etmeyi müyesser
kıldığın, bugüne kadar sayısız kulunu misafir ettiğin bu
mübarek mekânda Yüce Kitabı’nda bizlere öğrettiğin
dualarla sana yalvarıyoruz, kabul buyur Allah’ım:"Rabbena Zalemna enfüsena ve in lem terhamna lenekünenne minez-zalimin"

“Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi
bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz, mutlaka
hüsrana uğrayacağız.”
Bizi hüsrana uğratma Allah’ım!

“Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra
kalplerimizi saptırma, bize katından rahmet ver.
Şüphesiz sen çok lütufkârsın.”

“Rabbimiz! Günahlarımızı ve aşırılıklarımızı bağışla ve
bizi ayakları yere sağlam basanlardan eyle.

“Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik
ver. Bizi cehennem azabından koru.”Resul-i Ekrem’in miraç hediyesi olarak getirdiği
ayetlerle sana yakarıyoruz kabul et Allah’ım!

"Rabbena La Tüa'hızna inne siina ev e'ta'na .Rabbena vela tahmil aleyna isran kema hameltehü alellezine min kablina.Rabbena vela tühammilna ma la Tagate lena bih.Va'fü anna.Vağfir lena verhamna.Ente Mevlana fensurna alel-kavmil -kafirin."

“Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu
tutma!

Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır
yükler yükleme.

Rabbimiz! Bize taşıyamayacağımız şeyleri de yükleme!

Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâ’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Yâ Rabbe’l-Âlemin!
Bizleri İslâm’ın ve Kur’an’ın yolundan ayırma!
Kur’an’ı; kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası,
kabirlerimizin ziyası, maddî ve manevî dertlerimizin
devası eyle Allah’ım!

Allah’ım!
Sen bizleri en güzel surette yarattın, sayısız nimetlerle donattın, bizler bunun kadrini kıymetini bilemedik!Nefsimize ve şeytana uyduk! Hadsiz günah işledik!Defalarca tövbe ettik ve her defasında tövbemizi
bozduk! Şimdi ise Senin;
لا تقٌطْ هي سحوح اللِقل يا عثادٓ الزيي اسشفْا علٔ اًفسِن
“Ey kendilerine yazık eden kullarım! Allah’ın
rahmetinden ümit kesmeyin!...”
Müjdene güvenerek kapına geldik, hidayetine sığındık,
lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik, mahcup
etme bizi, boş çevirme kapından! Lüt-fu ihsanını eksik
etme üzerimizden!
"Allahümme inneke afüvvün Kerimün Tühıbbül-afve fa'fü anna"

Allahım! şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin,
bizleri affeyle!

Allah’ım Sen bize hakkı hak olarak göster ve ona
uymayı nasip eyle. Batılı da batıl olarak göster ve ondankaçınmayı nasip eyle!Bundan böyle yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma!
Kalplerimizi doğruluk
tan, haktan ve hakikatten ayırma!Hata, kusur ve aşırılıklarımızdan dolayı Sen bizleri yakma Allah’ım!

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren,
belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin,
umduklarına nâil olan bahtiyar kullarından eyle
Allah’ım!

Yâ Rabbi!
Sevgili Peygamberimizin ümmeti için yaptığı;

“Allah’ım! Haccedenleri bağışla! Onların
bağışlanmasını istediği kişileri de bağışla!”
Duası bereketine; sen bizleri, anamızı-babamızı, eşimiz ve evlatlarımızı affeyle!

Hocalarımızı, üzerimizde emeği ve hakkı olan herkesi bağışla Allah’ım!
Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, bizden hayır dua umanlara, buralara bizimle selâm gönderenlere mağfiret eyle Allah’ım!


İman ile bu dünyadan âhirete göçen bütün kullarını bağışla! Hepsinden hoşnut ve razı ol, hepsini sevgine ve
muhabbetine mazhar eyle Allah’ım!

Rabbimiz!
Gönlümüzü Kur’an’ın nuru ile tenvir eyle.
Sen bizleri Peygamber Efendimize lâyık ümmet eyle,
yolunda ve sünnetinde daim ve kaim eyle. O’nun
ahlâkıyla ahlakımızı tezyin eyle, sevgisine lâyık eyle,
şefaatine mazhar eyle Allah’ım!

Mahşer gününde Efendimizin “Hamd Sancağı” altında
toplanmayı, Cenneti Ala’da O’na komşu olmayı
cümlemize nasip eyle Allah’ım!
Efendimiz asırlar önce biz müminleri “kardeşlerim”
diyerek şereflendirmişti. Onun kardeşliğine layık
olabilmeyi, bu sorumluluğu hakkıyla taşıyabilmeyi
bizlere nasip eyle Allah’ım!

Yâ İlahi!
Sevgili Peygamberimizin;

"Makbul bir haccın bir tek mükâfatı vardır, o da cennettir!”
Müjdesi gereğince haccımızı mebrûr eyle! Sa’yimizi
meşkûr eyle! Günahlarımızı mağfûr eyle! Amellerimizi makbûl eyle!

Allah’ım!Resûl-i Zişan Efendimiz;
"El-hac-cü arafatün" “Hac Arafatta duadır” buyuruyor!
Bizler de bugün Arafat’ı idrak ediyoruz! Arafat’taki
feyiz ve bereket hürmetine, Arafat’taki açık ayetler,
derin manalar hürmetine; bizleri Arafat’ta irfana erenler ve bağışlananlar zümresine dâhil eyle Allah’ım!

İhram ile hürmete, mikat ile vakti kuşanmaya, tavaf ile sevgiye, sa’y ile ab-u hayata eriştir.

Arafat’ta marifete, Meş’ari-Haram’da şuura, Mina’da muhabbete ermeyi, kurbanlarımız ile Sana yakınlaşmayı, Cemeratta bütün nefsanî isteklerden kurtulmayı bizlere lütfeyle Allah’ım!

Taşlayacağımız şeytanla birlikte; içimizdeki bencilliği,
öfkeyi, kibri, gururu, nefreti, ihtirası, hasedi, fitne ve fesadı gönül dünyamızdan atmayı, buna mukabil tevazuyu, diğer gamlığı, sevgiyi, hayırda yarışmayı ve
cömertliği bizlere lütfeyle Allah’ım,

Ziyaret tavafı ile de Mescid-i Haram’da rızana ve
rahmetine erişmeyi, bizlere nasip ve müyesser eyle Allah’ım!

Rabbimiz!Habib-i Edibin’in;
“Öyle günahlar var ki, onları ancak Arafat’ta vakfeye
durmak affettir
ebilir!”
Müjdesi gereğince lütfu kereminle dua ve niyazlarımızı
kabul eyle Allah’ım!

Daha buradan ayrılmadan; affedilmedik hiç bir
günahımızı, setredilmedik hiç bir ayıbımızı,
giderilmedik hiç bir sıkıntımızı, karşılanmadık hiç bir
ihtiyacımızı, ödenmeyecek hiç bir borcumuzu, şifâ
bulmayacak hiç bir hastalığımızı, deva bulmayacak hiç
bir derdimizi bırakma Allah’ım!

Yüce Allah’ım!
Bizlere hayırlı işler, helâl ve bereketli kazançlar nasip
eyle!
Yuvalarımıza, aile ocağımıza mutluluk, huzur ve
saadetler ihsan
eyle!
Bizlere; Allaha ve Peygambere itaat eden, ana ve
babasına hürmet eden, insanlığa hizmet eden hayırlı
evlatlar ve nesiller bahşeyle Allah’ım!

Evlatlarımızın kalplerini iman nuru ile tenvir eyle
Allah’ım!
Yavrularımıza, hayırlı kısmetler, başarı, huzur, bereket
ve sağlık içinde bir ömür lütfeyle! Onları her türlü
kötülüklerden ve zararlı alışkanlıklardan muhafaza eyle
Allah’ım!

Yâ Erhame’r-Rahimin!
Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı Yüce
Allah’ım!
Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve
boynu bükük bırakma!Onlara yardım elini uzatacak
müşfik ve hayır sahibi kullarını eksik etme!
Bizleri de merhamet ve cömertlikte yarışan kullarından
eyle Allah’ım!

Ya Rabbe’-Âlemin!
Bizleri, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bütün günahlardan, hayatın ve ölümün
fitnesinden ve kabir azabından koru.

Bizleri ödeyemeyeceğimiz borçtan, taşıyamayacağımız
kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza
eyle Allah’ım!

Ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden,doymayan
nefisten ve kabul olunmayan duadan Sana sığınıyoruz,
bizleri koru Allah’ım!

Zalimlerin baskı ve zulmünden,hâinlerin hile ve hıyanetinden, kıskançların hasedinden bizleri muhafaza
eyle Allah’ım!

Nefislerimizin bitmez tükenmez kötü arzu ve
isteklerinden, heva ve heveslerimizin peşinde
koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden; bizleri
bildiğimiz bilmediğimiz bütün yarattıklarının şerrinden
emin ve muhafaza eyle Allah’ım!

Yâ Rabbi!
Bizlere sağlam ve sarsılmaz bir iman ve güzel ahlak
ihsan eyle. İbadetlerimizi hakkıyla yapab
ilmeyi nasip ve müyesser eyle.
Senden hayırlı işler yapmayı, kötülüklerden uzak
kalmayı istiyoruz, nasip eyle Allah’ım!
Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi, sevgine ulaştıran
amelleri yapmayı niyaz ediyoruz lütfeyle Allah’ım!
Bizleri sevdiğin kullar zümre
sine dahil eyle Allah’ım.

Senden cenneti, cennete götüren amelleri yapabilmeyi
istiyoruz, lütfeyle Allah’ım! Cehennemden, cehenneme
sürükleyen davranışlardan,cehennem azabıyla inim inim
inlemekten Sana sığınıyoruz, muhafaza eyle Allah’ım!

Bizleri, dünya ve ahirette rezil-rüsvay olmaktan,
düşmanlarımızı güldürecek işler yapmaktan, şeytanları
sevindirecek hata ve günahlar işlemekten koru Allah’ım!

Bizi bizden, nefsimizin şerrinden koru Allah’ım!
Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi
yalandan, gözümüzü, malımızı mülkümüzü haramdan
muhafaza eyle Allah’ım!
Yüce Allah’ım!

Bizler layık-ı veçhiyle senden istemeyi bilmiyor, dua
etmekte aciz kalıyoruz. Buna rağmen sen bize nice lütuf
ve ihsanlarda bulunuyorsun.
Allah’ım! Sen gönlümüzden geçirip de istemeyi
bilemediğimiz şeylerden hakkımızda hayırlı olanları
bizlere ihsan eyle!

Ka’beyi görmeyi nasip ettiğin gözlerimize cennette
cemalini de görmeyi lütfeyle Allah’ım!
Kimi yüzlerin kara, kimi yüzlerin ak olacağı o
günde,Ka’bene döndüğümüz şu mahcup yüzlerimizi
karartma Allah’ım!

Aşkınla yanan gönüllerimizi nar-ı cehennemden azad
eyle Allah’ım!

Ya Rabbi!Kalbimizde sevgini daim eyle!
Şu mübarek beldede seni canı gönülden sevdiğimizi,
sana kayıtsız şartsız itaatimizi ve kulluğumuzu arz
ediyoruz. Bizi aşkına ve muhabbetine gark eyle
Allah’ım!

Bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli kazanç, hayırlı,sağlıklı bir ömür ihsan eyle Allah’ım.
Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nınSenden
istediği bütün hayırları biz de istiyoruz, lütfeyle!
Efendimizin sığındığı bütün şerlerden bizde sana
sığınıyoruz, muhafaza eyle Allah’ım!

Ya Rabbi!
Bizlere bu mübarektopraklara gelmeyi lütfettiğin gibi
çoluk çocuğumuza ve isteyip dileyen bütün müminlere
de gelme imkânı nasip eyle! Bu manevi ziyafetten onları
da hissedar eyle Allah’ım!

Dünyada Zemzem suyundan kana kana içme imkânı
verdiğin gibi, âhirette de Kevser Havzı’ndan içmeyi,
beratımızı sağ elimize alarak Sıratı kolayca geçmeyi,
sevdiklerimizle birlikte cenneti
ne girmeyi bizlere nasip
ve müyesser eyle Allah’ım!


Allah’ım içtiğimiz zemzemi; cümle hastalıklarımıza
şifa, maddî ve manevî dertlerimize deva, ruhlarımıza
gıda, akıllarımıza ziya eyle.

Yâ Rabbi!
Hac yolculuğu boyunca karşılaştığımız sıkıntıları,
çektiğimiz zahmet ve meşakkatleri günahlarımızın
affına, hatalarımızın bağışlanmasına vesilesi eyle!
Hatır yıkıp gönül incitmiş isek, bundan dolayı şu anda
birbirimizle helalleşiyor, haklarımızı birbirimize helâl
ediyoruz; şahit ol ve kabul eyle Allah’ım!!

Yâ İlahi!
Ülkemizi ve İslâm alemini her türlü felâket ve
tehlikelerden emin ve muhafaza eyle Allah’ım!
Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve
inayetinden mahrum eyleme Allah’ım!
Dinimiz, milletimiz için çalışanları hayırlı işlerde
muvaffak eyle.

Güvenliğimiz için hayatını tehlikeye atanları daima
başarılı ve muzaffer eyle Allah’ım!
Ya İlahi!
Senin yolunda, vatan ve millet uğruna şehit düşen ciğer
parelerimize, aziz şehitlerimizin hepsine gani gani
rahmet eyle! Kederli ailelerine bol ecir, sabır ve metaneti hsan eyle!

Gazilerimizden vefat edenlere rahmet, sağ olanlara
sıhhat ve afiyetler ihsan eyle Allah’ım!
Meydana gelen depremde ve diğer
depremlerde;yangın, sel, kasırgagibi felaketlerde
hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet ve mağfiret
eyle Allah’ım!

Yüce Allah’ım!
Sen kardeşliği, barışı, adaleti ve doğruluğu bizlere
emrettin! Bizler de bu ağır yükleri taşımak için sana söz verdik Allah’ım! Bizleri sözüne sadık kalanlardan eyle

Allah’ım!
Biz aciz kullarını, senin rızan için, sabır, metanetve
fedakarlık göstermeye çağırdın!Bize insan hayatına, emeğe, hakka, hukuka ve en güzelşekilde yarattığın fıtrata saygılı olmayı emrettin.
Bizler ise senin bu çağrını, buyruğunu ve Sana
verdiğimiz sözü unuttuk Allah’ım! Bizi ahdini
hatırlayanlardan eyle Allah’ım!

Sen isyanlarımıza bakmayıp bizlere umut, inanç, güven,
azim ve gayret aşılayan rehberler gönderdin Allah’ım!
Bize emanet ettiğin dünyayı adaletsizlik ve
haksızlıklarımızla yaşanmaz hale getirdik. Dünyamızı
bu imtihan yurdunu, barınacak evi, onurluca yaşayacak
işi, ailesi, kimliği, güvenliği, saygınlığı ve umudu
olmayan milyonların inlediği bir yere çevirdik! Bütün
insanlığa imdat eyle Allah’ım!

Biz senin buyruklarını, mazlumların çığlıklarını kulak
ardı ettik Allah’ım! Bizi zalimlerden eyleme Allah’ım!
Ya Rabbi Sen,mükerrem kıldığın kullarının dualarına
icabet edeceğini, günahlarını itiraf edip bağışlanma
dilediklerinde onları bağışlayacağını müjdeledin!
İşte suçlarımız. İşte itiraflarımız.
İşte bağışlanma yakarışlarımız. Bizleri bağışla Allah’ım!

Ya Rabbe’l-Âlemin!
Biz insanlar,
ayrımcılık ve dışlamayı, şiddeti, çatışmayı,
savaşı sıradan işlerimiz haline getirdik.
Cinselliğe, kazanma ve tüketme şehvetine, nüfuz ve
itibar hırsına ve sarhoşluğuna daldık Allah’ım!
Bencilliğe düştük, dünyaya saplandık, kendimizi
unuttuk, insanlığımıza yabancılaştık, kendimize kötülük
ettik, kendimizi yalnızlaştırdık ve kendimizi
değersizleştirdik Allah’ım!
Suçlarımız çok büyük. Sen bizi sonsuz rahmetinle
bağışla Allah’ım!

Ya Rabbi!
Sen bize güvendin, biz senin güvenine layık olamadık.
Sana verdiğimiz sözlerimizi tutamadık Allah’ım!

Senin doğru yolundan ayrılan bizler, bugün insanlığın
bütün umutlarını tüketmek üzereyiz Allah’ım.

İnsanoğluna bahşettiğin yeryüzünü biz kendi ellerimizle
nasıl da güvensiz bir yer haline getirdik.
Silahların ölüm kusma gücüyle övünür olduk.
Kendi ürettiğimiz korkularla acı bir hüsranı kendimize
yakın ettik Allah’ım.

Biz insanlar, insanın yaşama hakkını hiçe sayan silahlar
ürettik. Menfaatlerimiz uğruna savaşlar çıkarttık.
Özgürlük adına katliamlar yaptık. Bütün insanlığı bu
yanlışlardan kurtar Allah’ım!

Bunları ihtiraslarımız uğruna kendi ellerimizle biz
yaptık ve bize karşı biz kullandık Allah’ım!
Nimetlerinle bezediğin dünyamızı, bu “karar ve sükunet
yurdu”nu doymak bilmez arzularımızın
peşinde nasıl da hor kullandık Allah’ım!

Şehvetlerimizin peşinde dünyamızı kirlettik,
ormanlarımızı, nehirlerimizi, denizlerimizi tükettik,
senin emanetine biz insanlık olarak hıyanet ettik
Allah’ım!

Ya İlahi,
Nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığımız
ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme Allah’ım!

Senin kulların uzayı, ayı fethe çıktı, ama dünyayı açlık
ve sefalete terk etti Allah’ım!
Lütuf ve rahmeti sonsuz olan Allah’ım! Bizleri bu utanç
yükünden kurtar!
Yüce Rabbim!
Bizleri işitip akleden, düşünüp kavrayan, adaletle tedbiralan kullarından eyle!

Bu isyanlarımız karşısında yardımını, lütfunu bizAdem
oğullarından esirgeme Allah’ım!
Biliyoruz ki, ne özgürlük vadeden sistemlerimiz, ne
refah vadeden ekonomilerimiz, ne barış ve işbirliği
vadeden küresel örgütlerimiz, ne huzur vadeden ahlak
nazariyelerimizin hiçbiri, ama hiçbiri bu hale
geleceğimizi bize gösteremediler.
Bizi sen uyardın, rahmetinle bize gönderdiğin elçilerin
uyardı, bize sadece onlar doğruyu hatırlattı Allah’ım!

Alçak gönüllü olmayı, haddini bilmeyi, tevazuyu,
hakkaniyeti, birlik olmayı, adaleti, israf etmemeyi bize
Sen hatırlattın, bize Sen öğrettin Allah’ım!
Şehevi aşırılıklara değil aile kurmaya, iffete ve sadakate bizi sen çağırdın Allah’ım! Biliyoruz ki bütün Peygamberlerin, On emrinde Musa,
Dağdaki vaazında İsa, Arafat’taki hutbesinde
Muhammed Mustafa bizi bunlara çağırdı Allah’ım.

Bu mübarek mekanda bizlere selim akıl, rahmet yüklü
kalp, şefkat odağı gönül bağışla ki yeniden senin
çağrına uyabilelim Allah’ım!

Ya Rabbe’l-Âlemin!
Dünyanın dört bir yanından gelen; dilleri, ırkları,
renkleri ve adetleri farklı, ama iman, niyet, duygu ve
düşünceleri aynı olan milyonlarca Müslüman’ı Arafat’ta
buluşturduğun gibi, kalplerimizi de sevginle buluştur ve
kaynaştır Allah’ım!

Bizleri ayrılıklardan uzaklaştır, maddî ve manevî
güçlerimizi birleştir, aramızdaki dayanışmayı güçlendir,
ahirette de cennetinde buluştur yâ Rabbi!

Yâ Rabbe’l-Âlemin!
Dünyanın her neresinde olursa olsun ezilen, üzülen,
horlanan, işkence gören; açlık, kıtlık ve sefalet çeken
mazlumlara, biçarelere imdat eyle, himmetini, yardımını
üzerlerinden esirgeme!

Büyük bir açlık, kuraklık ve kıtlık felaketiyle karşı
karşıya olan Afrika’daki kardeşlerimize yardım eyle.
Onların bu felaketlerden bir an önce kurtulmalarını,
rahmete, bolluk ve berekete kavuşmalarını nasip eyle
Allah’ım!

Allah’ım, Afrika’daki açlığın gerçek sebebi olan
insanlığın aç gözlülüğünden bizleri koru.

Allah’ım, Afrika’daki kuraklığın en büyük sebebi olan
yüreklerdeki merhamet kuraklığından bizleri koru.
Allah’ım, Afrika’daki kıtlığın asıl nedeni olan şefkat
yoksunluğundan hepimizi muhafaza eyle!

Rabbimiz!Server-i Asfiya Efendimizin;هي حج الثيت فلن يشفث ّلن يفسق سجع كيْم ّلذتَ اهَ
“Kim Allah için hacceder; hayâsızlıkve günahlardan
sakınırsa anasından doğduğu günkü gibi
masum/günahsız olarak memleketine döner”
Hadisi Şerifine uygun bir şekilde haccımızı yapabilmeyi
ve günahlarımızdan tamamen arınarak yurdumuza,
yuvamıza kavuşabilmeyi nasip ve müyesser eyle
Allah’ım!

Yüce Allah’ım,
Evimize döndükten sonra da; hata ve günahlarımızı
tekrarlamadan, haramlara sapmadan, haksızlıklara arka
çıkmadan, tefrikaya düşmeden, kimsenin hakkına
hukukuna tecavüz etmeden, hatır gönül yıkmadan,
şeytana, nefisimize, heva ve hevesimize uymadan,
rızana ve dinine uygun bir şekilde yeni bir aşk, ihlas ve samimiyetle hayatımızı sürdürebilmeyi bizlere nasip vemüyesser eyle Allah’ım!

Arafat’ta arınan yüreklerimizi tertemiz tutabilmeyi
bizlere ihsan eyle Allah’ım!
Bizlere hacı olmayı nasip ettiğin gibi ömür boyu hacı
olarak kalmayı da nasip ve müyesser eyle.

YâRabbe’l-Âlemin!
Aşkınla tutuşan gönüller hürmetine, zikrinle coşan diller hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, huzurunda eğilen başlar hürmetine;
Ahir ve âkıbetimizi hayreyle Allah’ım! Dünya ve
ahretimizi ma’mur eyle Allah’ım! Bizleri sağlık ve
âfiyette dâim eyle! Ahlâkımızı güzel eyle! Kötülerle ve
kötülüklerle karşılaştırma Allah’ım!

Dert verip derman aratma! Dayanılmaz acılar verme!
Bizleri darda ve zorda koyma! Senden başkasına
muhtaç etme Allah’ım!
Son nefesimizde bizleri iman-ı kâmilden ayırma!
Şeytanı imanımıza musallat eyleme! Bizlere ölüm acısı
çektirme, kabir azabı yaşatma Allah’ım!
Mahşer günü yüzlerimizi kara çıkartma! Bizleri naîm
Cennetinin vârislerinden eyle Allah’ım!

Ya İlahi!
Bu mübarek yerde okunan Kur’an-ı Kerimleri, hatm-şerifleri ve kelime-i tevhitleri; yapılan tavafları,
zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va’z-u nasihatleri ve getirilen salât-ü selâmları Yüce katında en güzel şekliyle kabul eyle Allah’ım!

Bunlardan hâsıl olan ecir ve sevâbı;
Öncelikle Sevgili Peygamberimiz, Muhammed
Mustafa’nın aziz, latif rûhuna hediye eyledik, vâsıl eyle Allah’ım!

Diğer bütün peygamberlerin, ehli beytin, ezvâc-ı tâhirâtın, ashâb-ı kiramın, tabiinin, alimlerin,salihlerin,şehitlerin, ahirete göç eden gaziler ile bütün ehl-i imanın ruhlarına hediye eyledik kendilerini haberdar eyleAllah’ım!

Şu anda mübarek Arafat meydanında bu duaya “amin”
“amin” diyen bütün huccac-ı kiramın cümle
geçmişlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz, onları da
hissedar eyle Allah’ım!

Yüce Allah’ım!
Bizlerden önce bu mübarek Arafat’ta vakfe yapmış
olanları, şu anda vakfeye duranları, buradaki
dualarımıza çok uzaklardan “amin” diyenleri iki cihanda
aziz eyle!
Cümle geçmişlerinin ruhlarını şâd, makamlarını âli,
mekânlarını cennet eyle! Kabirlerini Kur’an’ın nuruyla
pür nûr eyle Allah’ım!

Bizlere de ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde,
Kelime-i şahadet ki buyurun:اشِذ اى لاالَ الاالله ّاشِذ اى هحوذا عثذٍ ّسسْلَ Diyerek, ruhumuzu teslim edebilmeyi, iman ve selim bir kalp ile huzuruna gelebilmeyi cümlemize müyesser eyle Allah’ım!

Allah’ım!
Hac farizasını ifa etmek üzere yola çıkan, ancak
Arafat’a ulaşamadan vefat eden kardeşlerimize de
rahmetinle muamele eyle! Sen onların haclarını da
yapılmış kabul eyle!
Bizlere de haccımızın kalan menasikini, kazasız belâsız,
elemsiz kedersiz tamamlayarak yurdumuza, yuvamıza
salimen ve gânimen kavuşmayı nasip eyle Allah’ım!

Hacılarımızın hac ibadetlerini usulüne uygun ve kolay
bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla canla başla
görev yapan her kademedeki görevliler ile maddî ve
manevî emeği geçenlerden razı ol. Onları muvaffak
eyle! İşlerini âsân eyle! İşlerinde kendilerine yardım
eyle Allah’ım!

آهـــيي ّ سلام علي الوشسليي ّ الحوذ لله سب العالويي
Amiin ve selamün alel mürselin-velhmdülillahi Rabbil Alemin...

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..