Resim,müzik ve heykelcilik vs.

Bu gün Dünya üzerinde sanat pek büyük önem taşımaktadır.Resim,müzik ve heykelcilik vs.de sanattan sayılmaktadır.Dünya milletleri,sanatlarının gelişmiş olması oranında zahiren ve hükmen itibarlı oluyorlar.Bizler okullarda şu sorularla karşılaşıyoruz: "Uygarlığın gelişmesi demek olan san'ata karşı çıkmak,uygarlıkla bağdaşmaz.İslam dini resim,heykel ve müziğe müsaade etmemiş.Bu sebeple,insanlığın san'at alanında ilerlemesine set çekmiş oluyor.Nasıl olur böyle şey?"

İslam dini,resmin tamamını ve hacmi şekillendirmek demek olan heykelciliğin hepsini yaskalamış olmayıp canlı varlıkların resmini yapmayı ve heykel yontmayı men etmiştir.İslami eserlerdeki tezhipler ve minyatürler,cansız varlıkların resmini çizmek ve nakş etmekte bir mahzur bulunmadığının açık delilidir.Minberlerin yapılmasındaki oymacılık,sütunların ve direk başlıklarının yapılmasında yontma san'tının ve mihraplardaki mukarnasların yapılmış olması,heykelciliğin ancak canlı varlıklara ait olanının yasaklanmış ve geri kalanının serbest bırakılmış olduğunu açıkca göstermektedir.
Resim ve heykelcilikteki bu küçük daraltma,nesiller boyunca devam eden puta tapıcılığın önüne set çekmek gayesiyle olmuştur.İslami ölçüler önünde san'at,san'at için değil,gaye için kullanılacaktır."Uygarlığın gelişmesine "çalışırken,san'atı başıboş bırakmayan,islam onu disipline etmiştir.
"Bu günün medeni insanları,resme tapmıyor.Bu endişe,geçmiş zamana ait olarak kalmalı,hale müdahale etmemeli değil midir?" diyenlerin bulunduğuna şahid olmaktayız.Bu iddia tam olarak doğru değildir.Zamanımızın insanları arasında fetişizm'in kalıntılarına rastlanmakta ve putperestliğin özentisini taşıyanların bulunduğunu görmekteyiz.Esasen,geçmiş tarihlerde de insanoğlu,resmi yapıp karşısına geçip tapınmaya başlamış değildir.Belki, önce yüce Rabb'den ve Mabud-u Hakiki olan "ALLAh"dan başkasına tapmaya başlamış ve daha sonra bunların resim ve heykelini yapmaya kalkmıştır.
İslam dini,"Uygarlığın gelişmesi demek olan" san'ta karşı çıkmamış;"Uygarlığın" (Aygırlığa) dönüşmesini önlemiştir.Biz Müslümanlar,ilme tapmayız.Müsbet ilmin kanunlarını vaz eden Allah'a iman ederiz.İslam, müziğin belden aşağısına ve nefse hitab eden çeşitine karşı tavır almış ve bunların bestelenip seslendirilmesine karşı çıkmıştır."Rakı şişesi içinde balık olsam" diyen sözde şairlerin,"Donlara destan" yazan beyinsizlerin,
" Bir tutacak dalmı verdi,"
" Bir giyecek şalmı verdi,"
" Kucak kucak malmı verdi?"
" Ya nem olur felek benim?"
diyen dinsizlerin güftesini besteye,daha sonra sahneye ve hatta devlet radyosunda okutmaya kadar vardıran zihniyetin müzik anlayışı ile islamın musaade ettiği musiki arasında büyük bir fark vardır.Üzümden elde edilen şıra ile şarap arasındaki fark kadar arada açıklık vardır.İslam, san'atın aslını değil,yozlaştırılmış vasfını yaskalamış bulunmaktadır.Bu hükmü ile de insanlığın hayrına ve ilim haysiyetinin korunmasına matuf tedbir koymuş bulunmaktadır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..