Haccın kabul edilip,kabul edilmediğinin alametleri...

Kabul edilen ve kabul edilmeyen haccın işaretleri nelerdir?Haccımızın Allah tarafından kabul edilip edilmediğini nasıl anlarız,,Haccı kabul edilmeyenler...

Hacca giden kimsenin haccının kabul edilip,kabul edilmediği Memleketine döndüğü zamanki hali, daha önceki durumundan daha hayırlı, daha iyi olur. Dünya sevgisi azalır, âhirete rağbet ve arzusu çoğalır.Kabul edilen bir hacda riya ve reklam yoktur. Yine o hacda haram para kullanılmamıştır.Şiir:

Haccı haram para ile olan kimse,

Vallahi haccından fayda bulamaz.

Zira o, Allah’ı telbiye eder, Onun cevabı

Allah’tan; “(lebbeyk değil, biz onu red ettik)” dir.Hadis Meali: Kişi haram bir mal ile hac ettiğinde “Lebbeyk” dediği zaman Allah Teâlâ cevaben “sana lebbeyk de yok, sa’deyk de yok, ibadetin geri çevrilmiştir” buyurur. (Ramuz: 1/41)Denildi ki:

Haccı Mebrur (kabul edilmiş hac), kendisinde isyan yapılmayan hacdır.Ayet Meali:

Hac bilinen aylardadır. Kim, hacca başlayarak onu kendisine farz kılarsa, artık hacda cinsi temas, sövme, kavga etme yoktur. Ne iyilik yaparsanız, Allah onu bilir. Azığınızı alın. Azıkların en hayırlısı Allah’tan korkmaktır. O halde ey akıl sahipleri, benden korkun!” (Bakara-179)Ebu-l Aliye’den :

Hacı kalan ömründe takva üzere olduğu ve hacda mağfiret olunduktan sonra bir günah işlemediği zaman kıyamet günü günahsız olarak gelir. Günah işlemeye devam eden kişi ise daha önceki (kötü) haline döndüğü için haccı makbul olmaz. (Ruhul Beyan)
ni ulema şöyle izah etmişlerdir.
“Filan hacı” diye çağrılmayı arzu ederek hac etmesi, hatta sadece ismi ile çağırıldığı zaman kızması ve yüzünü buruşturması.


Eğer böyle yaparsa, bu hareketi hac ibadetinde riya bulunduğuna ve ihlasın olmadığına delalet eder.


Cabir Radıyallâhü Anh’ın rivayet ettiği Hadisi Şerifte Efendimiz şöyle buyurdu:

“-Haccı mebrurun Cennetten başka mükafatı yoktur.”

“-Haccı mebrur nedir?” diye soruldu. Buyurdu ki:

“-Yemek yedirmek, güzel söz ve etrafına selam vermektir.”

( Ramuz 1/201-8)Hacı kabul edilen kimse hacdan döndüğü zaman günahları af edilmiş ve duası da makbul olarak döner. Onun içindir ki, hacıyı selam ile karşılamak ve ondan dua- istiğfar istemek müstehabdır.Hadisi Şerif: Umre, diğer umreye kadar, ikisi arası için keffarettir. Haccı mebrurun da cennetten başka mükafatı yoktur. (Ramuz 1/23/16)Ebu Musa el Eş’ari’nin rivayet Hadisi Şerif ise şöyledir.

Hacı, ev halkından dört yüz kişiye şefaat edebilir ve anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur. (Ramuz 1/201/12)İbni Ömer Radıyallâhü Anh diyor ki: Rasülüllah Efendimizi şöyle söylerlerken duydum:

“-Hacının devesi ayağını her kaldırıp yere koyduğunda Hazreti Allah ona bir hasene yazar, bir günahını siler, onu bir derece yükseltir.”Ebu Hüreyre Radıyallâhü Anh rivayet etti. Rasülüllah Efendimiz buyurdu ki:

“-Hacı ve hacının dua ettiği kişi af olunur.”Yine Aleyhisselâm Efendimizden rivayet edildi:

“-Kim hac etmek üzere yola çıkar ve ölürse kendisine kıyamet gününe kadar hac sevabı yazılır.”Hadisi Şerif: Kim Beyti (haramı) tavaf eder ve iki rekât namaz kılarsa bir köle azat etmiş gibi olur. (Galiyet-ül meva’ız)Allah’ü Teâla Beyti (Kabe-i Muazzamayı) şeref ve büyüklüğünü ifade için (Allah’ın evi diye) kendi zatına izafe etti.Ayet Meali:

(Ey Rasülüm), hatırla o zamanı ki, biz Kabe’nin yerini İbrahim’e beyan etmiş ve ona “Bana hiç bir şeyi ortak koşma. Beytimi de tavaf edenler için, orada oturanlar, ruku ve secdeye varanlar için iyice temizle” diye vahy etmiştik. (Hac-26)Rivayete göre; Allah’ü Teâla İbrahim Aleyhisselâma insanları hacca çağırmasını emretti. O da Ebu Kubeys dağına çıktı. Doğu, batı, kuzey ve güneye dönerek şöyle seslendi:

-“Ey insanlar, gerçekten Rabbiniz size bir beyt (3) inşa ettirdi, onu ziyaret ve hac etmenizi size vacip kıldı. Rabbinizin bu emrine icabet ediniz.” Erkeklerin, sulbünde ve annelerinin karnında olup hac etmesi takdir edilen herkes “Lebbeyk, Allâh’ümme Lebbeyk” diye cevap verdi.Hadisi Şerif: Kim yaz gününde (sıcakta) beyti yedi defa tavaf eder ve kimseye eza etmeden her tavafta Hacerül Esvedi (4) selamlarsa ve ancak Allah’ı zikir maksadıyla konuşursa onun her adımına yetmiş bin hasene verilir, yetmiş bin hatası silinir ve yetmiş bin derece yükseltilir.Rivayet edildi ki; Mescidi Haram’da kılınan bir namaz başka mescidlerde kılınan üç yüz bin namaza bedeldir.Taberani’nin zikrettiğine göre; Aziz ve Celil olan Allâh’ü Teâlâ her gün ve gecede Mescidi Haram’a yüz yirmi rahmet indirir. Bunlardan altmışı tavaf edenler, kırkı namaz kılanlar, yirmisi de (Kabe-i Muazzama’ya) bakanlar içindir.Hadisi Şerif: Hac yolunda harcanan, fi sebilillah harcanan gibidir. Yedi yüz misli sayılır. (Ramuz 1/239/4)Hazreti Aişe radıyallahü Anhâ Peygamber Efendimize:

“-Ya Rasülallah, kadınlar üzerine cihad var mıdır? diye sordu. Peygamberimiz şöyle cevap verdi:

“-Evet, onlara da cihad vardır, fakat bunda mukatele (karşılıklı öldürme) yoktur. Onların cihadı hac ve umredir.”Bilmelisin ki, yol için azık ve bineğe sahip olan (kendisine hac farz olan) kadına ancak mahremi olan bir erkek ile beraber hac farz olur.

Çünkü kadına, mahremi olmadan üç günlük mesafeye yolculuk yapması mübah değildir. Kadının kölesi mahremi değildir. Şartlar mevcut olduğu zaman efendisinin izni ile hac eder

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..